B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004009569 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van oktober 2004 De Federale Ove De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004021110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022648 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004201797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij subsidies worden verleend om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds - Federaal enkelvoudig programmeringsdocument type koninklijk besluit prom. 10/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de so type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding, voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004027162 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2004 wordt de beslissing van 18 juni 2004 goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de c.v.b.a. « Intercommunale de financement de la région de Mouscron » type ministerieel besluit prom. 01/04/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022596 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 06/08/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022595 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de kamer van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 2002 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004036308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RWO - VLAANDEREN

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004027188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 april 2004 betreffende de gesubsidieerde werken

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004018107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Theo Dierckx, wonende te 2440 Geel, Zammelseweg 97, heeft op 22 juli 2004 een vordering t Deze za

document

type document prom. 30/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004022636 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Hoger ambt van geneesheer-directeur-generaal. - Erratum In de bekendmaking van het koninklijk besluit van 5 juni 2004, in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2004 - leze men in de N

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004009575 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De aanwijzing van de heer Robert, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2004.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/08/2004 numac 2004054192 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dangre, Marie-Josée Dangre, Marie-Josée, geboren te La Bouverie op 13 mei 1915, wonende Alvorens te
^