B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot bepaling van het bedrag en de wijze van inn type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, houdende de harmonisering van de lonen in de besc type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de betaling van de carenzdag in uitvo type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004022588 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Carbenicillum natricum » , van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op de vrijwillige vermindering v type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende vorming op niveau van de ondernemi type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 5 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027203 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2003 waarbij de type ministerieel besluit prom. 04/08/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de elektrische vliegenmepper « Electric Mosquito Killing Bat »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036325 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de V.Z.W. Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036326 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van ondersteuningspunten in het kader van « Toerisme voor Allen »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027201 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027202 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de voorwaarden waaronder een natuurlijke persoon belast kan worden met de afgifte of de weigering van stedenbouwkundige conformiteitsatte

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/08/2004 numac 2004031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijk ontwikkelingsplan van Sint-Jans-Molenbeek Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 keurt het gemeentelijk ontwikkelingsplan goed van Sint-Jans-Molenbeek. ADVIES VAN DE GEWESTELIJKE ONTW Gelet op de o

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/08/2004 numac 2004009576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2004, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Gillioen, T., adjunct-griffier bij dit hof. Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/08/2004 numac 2004009577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, dat in werking treedt op 31 augustus 2004, is aan de heer Demazy, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant- Het is

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/08/2004 numac 2004043008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 19/08/2004 numac 2004003331 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroe(...) "Quartier Joseph Gailly", naast het nr. 44, een grond v
^