B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004009564 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004009565 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004009566 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 juni 2004, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Mevr. **** type wet prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004009567 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** ****, **** type wet prom. 20/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004009562 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge van 12 maart 2004 waarbij aan de vennootschap Interconnector c/o Pipeline type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004021112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004021111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004021113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 31 juli 2004, dat uitwerking heeft op 1 juli 2004, wordt de managementfunctie va type koninklijk besluit prom. 06/05/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004022667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2004, wordt de heer Van de Walle, Robert, geboren op 1 juni 1959, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur-generaal in het Nederlands Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van 6 mei 2004 waarbij aan de N.V. C-POWER, Scheldedijk 30 Haven 10 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsstelsels in de sub-sector voor verhuisond type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, met betrekking tot de sociale programmatie 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel die ongeregelde die type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds van de taxiond type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkge type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, inzake het protocolakkoord voor het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de onder type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen v type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de VVM-exploi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004009579 bron federale overheidsdienst justitie Kabinet van de Vice-eerste Minister en Minister van Justitie Aanstellingen. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2004 wordt de heer Olivier Vanderijst aangesteld om deel uit te maken van de Cel Algemeen Beleid van de Federal Bij min type ministerieel besluit prom. 22/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004003334 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 11 augustus 2004 wordt Mevr. De Saeger, Hedwigis E.A., voorzitter van het aankoopcomité te Antwerpen, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekkin Bij mi type ministerieel besluit prom. 17/08/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004022675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de overgang van personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende programma voor de geleidelijke vermindering van de uitstoot van SO2, NOx, fotVOS en NH3

decreet

type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel

protocol

type protocol prom. 22/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031382 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankeropsporing

document

type document prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004003304 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der douane en accijnzen Benoemingen. - Bevorderingen. - Mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 22 maart 2004 wordt Mevr. Gyssels, Sibylle, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij Bij bes

arrest

type arrest prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031399 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/408 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004009580 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Leclercq, H., licentiaat in het n De stan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/05/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004022579 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vijfenveertigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2003 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van Voor type lijst prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004041308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004042008 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/08/2004 numac 2004202587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^