B.S. Index van de publicaties van 23 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003336 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen type wet prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003335 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 196, § 2, en 216, 2°, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004040204 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 april 2004 (1) ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 APRIL 2004 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bevorderingen carrière Buitenlandse Dienst Kanselarijcarrière en carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Buitenlandse Dienst Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2004 werden de hiernavermelde ambtenaren bevo de heer Xa type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007196 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5022 van 8 juli 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007187 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van korps **** koninklijk besluit ****. 5007 van 8 juli 2004 : Wordt luitenant ****. ****, en onderluitenant ****. **** van het korps van de ****, met hun graad en hun anciënniteit, overgeplaatst naar het **** **** lui type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007204 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 5047 van 20 juli 2004, wordt kapitein ****. ****, benoemd tot ordonnansofficier van de Koning op 1 september 2004. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007186 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5006 van 8 juli 2004, wordt kolonel **** ****. ****, op 28 juni 2004, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om de functie van « **** **** **** type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007202 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 5038 van 20 juli 2004, wordt geneesheer-majoor E. Pouders, van het medisch technisch korps, tot het rustpensioen toegelaten op 1 oktober 2004, in toepassing der samengeordend Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 5045 van 20 juli 2004, wordt onderluitenant Y. Tafniez, van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van het ni Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007185 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5005 van 8 juli 2004 : Wordt kapitein-commandant ****. ****, op 1 september 2004 ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van **** ****. type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 23/08/2004 numac 2004000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 400.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007201 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5036 van 20 juli 2004, wordt aan de heer Crabbe, Louis, industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 februari 2005 af. Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004002094 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2004 zijn benoemd of bevorderd Leopoldsorde Commandeur de heer Spitals, Michel J. adviseur-generaal Officier de heer Bister, Pierre A.M.J.G., ingenieur-directeur de hee architect de heer De Bruyn, Jo type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002096 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen en tot wijziging van het koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007188 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Vrijwillige ambtsneerlegging Bij koninklijk besluit nr. 5008 van 8 juli 2004 wordt aan de heer A. Helbo, eerstaanwezend taalleraar aan de Koninklijke Militaire School, op zijn verzoek ontslag uit zijn ambt verleend op datum va type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met betrekking tot de toekenning van de arbeidskaart C aan begunstigden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004202578 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 12 mei 2004 wordt op 1 juni 2004 eervol ontslag uit zijn functies van eerste aattaché verleend aan de heer René Malfaison. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij ministe Bij minister type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004202579 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 28 juni 2004 wordt de heer Baudouin Lamine op 1 oktober 2004 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 16 juli 2004 wordt Mevr. Florence Gravar op 1 maart 200 Bij minist type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 30/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 02/08/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003319 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, worden beschermd als geheel de gevels en bedaking van de gebouwen gelegen Sint-Gillisvoorplein 11-13 en 15, alsook de totaliteit van de benedenv Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het gebouw gelegen Pantheonlaan 59, te Koekelberg, vanwege haar artistieke en estheti Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de straatgevel, de bedaking en bepaalde delen van het interieur Afbakening van de vrijwar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2003, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de totaliteit van het gebouw gelegen Generaal Jacqueslaan nr. 186 en van de straatge Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van de totaliteit van de wintertuin gelegen Jetselaan 145-147, te Jette, omwille v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van bepaalde delen van het appartementsgebouw gelegen Lombar(...) Afbakening van de vrijwari type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het hotel van baron Buffin, gelegen Carolystraat 19, te Elsene, Afbaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004202581 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 wordt op 18 juli 2004 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President verleend aan de heer Olivier Vanderijst. Bij hetzelfde be Bij beslui type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202590 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de vergoedingen en presentiegelden van de commissaris van de Waalse Regering binnen het Consortium voor de validering van de competenties type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004027205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004202582 bron ministerie van het waalse gewest Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek. - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 wordt Mevr. Nathalie Robrecht, eerste attaché bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202585 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot bepaling van de tijdelijke modaliteiten voor het verstrekken van de gegevens bedoeld in artikel 85, § 1, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium

document

type document prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke instellingen. - Agglomeratie Brussel Overplaatsing van de zetel De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft besloten het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel te v(...) I.W.O.I.B., Domein

erratum

type erratum prom. 17/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003325 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen. - Erratum type erratum prom. 03/06/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden gemeen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en aan het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer. - Er type erratum prom. 06/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003324 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde rekening te houden met doodgeboren kinderen bij de vaststelling van de personen ten laste. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007184 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Landmacht **** van kandidaat-**** in de **** **** koninklijk besluit ****. 5004 van 8 juli 2004 : In de landmacht worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de **** **** het korps ****

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004031455 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004031454 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/08/2004 numac 2004007190 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 5018 van 8 juli 2004, wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse S. Aughuet op 26 september 2003 benoemd in de graad van vaandrig-t Wordt vaand
^