B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 12, § 1, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004022687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 16 februari 2003, wordt aan de heer Louis VERHAEREN, wonende te 3700 Tongeren, die op 16 februari 2003 de leeftijdsgrens voor de uit Hij wo type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004003333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de oprichting van de N.V. Paleis voor Congressen als gespecialiseerde dochteronderneming van de Federale Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaann type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 16 van het nationaal akkoor type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal a type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2 type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 24/08/2004 numac 2003012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het Statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004 wordt beschermd als monument de totaliteit van het fragment van de ommuring rond het voormalig hertogelijk paleis van de Koudenberg, gelegen Brede Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de kelderverdieping, de draagstructuur, vertrekken van de Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004 wordt beschermd als monument de totaliteit van de benedenzalen van het hoofdgebouw van het voormalig hertogelijk paleis van de Koudenberg gelegen Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2004, worden beschermd als geheel van : - de totaliteit van de « Halle Bordiau » , de Noordelijke Hal (B), de verbindingsvleugel (C) en de uitbr(...) - de t type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, vanwege zijn historische waarde; van de totaliteit van het gebouw gelegen Handelsstraa Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de kapel die zich bevindt op de site van het Brugmannziekenhuis Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004 wordt beschermd als monument de totaliteit van de benedenzalen van de « Aula Magna » van het voormalig hertogelijk paleis van de Koudenberg en van Afbak type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004 wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw gelegen Vlaamsesteenweg 8, te Brussel, vanwe(...) Afbakening van de vrijwaringszone Voor de r type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004036372 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1977 betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202631 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het toerisme type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004018108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Urbain Verstraeten en Christiana De Rycke, beiden wonende te Beveren, Nieuwe Baan 26, he Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de "Commission communautaire inter-caractère" opgericht op grond van de bep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de "Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201916 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Laurent Monniez, Regeringscommissaris bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance » en houdende benoeming van diens vervanger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de cel voor de programmatie van dringende werken met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 tot benoeming van leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een personeelslid van de « Université de Mons-Hainaut » ertoe gemachtigd wordt de eretitel van zijn voormalige ambt te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2003 houdende benoeming van de afgevaardigden van de Regering bij de "Commission communautaire inter-caractère" opge

erratum

type erratum prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten . - Erratum type erratum prom. 19/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerkosten in uitvoering van artikel 19 van het nationaal type erratum prom. 11/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004009582 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. - Erratum type erratum prom. 16/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - Errata type erratum prom. 04/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 15, § type erratum prom. 05/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 12, § 3 van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2004, wordt Mevr. Caverneels, Virginie benoemd tot plaatsvervangend li

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004009581 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2004, bladzijde 57090, regel 22, lezen: « een termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2004, de heer Loyens, J. » i.p.v. « een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustu Het

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 24/08/2004 numac 2004011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 14 juni 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, appar Voor de
^