B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004002101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 4 juni 2002 Dhr. Georgy Jacques, Brussel Dhr. Herssens Jacques, Brugge Dhr. Hosselet Michel, Roosbeek Dhr. Koolen Hubert, Moignelée Dhr. Deurne Dhr. Van Accom Emiel, Weelde Dhr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 2 april 2002 : De heer Molle, René, Auvelais. Bronzen penning Koninklijk besluit van 2 april 2002 : De heer Blav De heer Buyens, Leon, We type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004007215 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5061 van 10 augustus 2004, wordt kolonel van het vliegwezen ****. ****, op 20 september 2004, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om de functie uit **** type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 4 juni 2002 Dhr. Waty Jean, Lasne. Bronzen penning Koninklijk besluit van 4 juni 2002 Dhr. Moens Joseph, Dhr. Noel Guy, Bierwart. type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004201917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004009586 bron federale overheidsdienst justicie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeid type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004201933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot instelling van het sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004201918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot ontbinding van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de g type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004003343 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202630 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2003 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het eigendom van sommige onroerende goederen van het Waalse Gewest overgedragen wordt aan het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van geïntegreerde gezondheidsverenigingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202600 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2004, hee Die zaak type bericht prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202598 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2004, is Die zaa type bericht prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202599 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2004, is Die zaa

document

type document prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijke besluit van 23 april 2002 De heer Dewallef, Nico, Hasselt; De heer Schreuders, Petrus, Kasterlee; De heer Stams, Jan, As. Zij nemen vanaf 15 november 2001 hun rang in de Ord

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviesraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de lijst van de categorieën diensten of instellingen bedoeld bij artikel 6, § 3, eerste lid, van het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van de « Office de la Naissance et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004202034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 wordt de heer Cassier, Marc, Lokeren, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 8 april 2002 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 worden de heer Carron, Lieven te Oelegem en de heer Vandenbussche, Eric te Hooglede tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 15 november 2001 hun ra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 is Mevr. De Troije, V., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit pa Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004009585 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 augustus 2004 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : - Mevr. Broucke, A.-C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk a - Mevr. Lebe

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2004 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke type lijst prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2004 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering De hier type lijst prom. -- pub. 26/08/2004 numac 2004011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2004 erkend in toepassing van artikel 3,
^