B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004201780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de solidarisering van de vergoeding voor mechanische gereedschap type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiat type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fond type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004022520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Vandereeckt, René Gustaaf Jozef, industrieel ingenieur bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 decembe De h type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 06/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004022661 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004022660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004201862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 wordt Mevr. Mambourg, Françoise, geneesheer bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 augustus 2004, op eigen verzoek, ontslag uit haa type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004002099 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel Erratum type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004002089 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004, is aan de heer Coppens, Theo Joseph Paul, adviseur-generaal bij de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie, Diensten van de Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zi Hij mag type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gev type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 3 juni 2004, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde (...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004002079 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 23 januari 2004, is aan de heer Lercangée, Emile Albert, architecte-directeur bij de Regie der Gebouwen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 oktober 2004. Hij Bij minist type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004022620 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen en tot wijziging van de ministeriële besluiten van 12 maart 2003 en van 28 mei 2003 houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 16/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004003339 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004003340 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2004-2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2004-2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004036356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen w

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de verklaring, door een inrichtende macht, tot instemming met het beginsel van de neutraliteit van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole libre du Hainaut occidental" vanaf het academiejaar 2003-20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004201786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het behalen van overgangsrechten voor inschrijving in de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de verklaring, door een inrichtende macht, tot instemming met het beginsel van de neutraliteit eigen aan het officieel onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 03/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004002098 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004022646 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli wordt Mevr. Vandekerchove, Dominique, met ingang van 1 april 2004, voor een nieuw mandaat van een jaar, op het Nederlands kader, benoemd tot assistent bij de Wetenschappelijke Instelling van de Sta Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 wordt de heer Dispas, Marc, met ingang van 1 oktober 2003, voor een nieuw mandaat van een jaar, op het Frans kader, benoemd tot assistent bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Sta(...) Bij koninkl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004009587 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 3 : - Mechelen : 1 (voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008); - Brussel : 2; (waarvan 1 v(...) type vacante bettreking prom. 24/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004014179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten voor openbare telecommunicatienetwerken die vaste lokale radioverbindingen wensen te exploiteren

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004009588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 augustus 2004 : - dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 2003, is het aan de heer Coenen, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel - is aan

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 310e AANVULLING Bijwerking op 12 augustus 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daaren 1. nieuw geregistree

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004040605 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2) Protocol tot wijziging,(...) Op

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004008149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (niveau C) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. (Ref : ANG04013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum twaalf geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004008150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers 'onderhoud domein' (niveau D) voor de Nationale Plantentuin van België. (Ref : ANG04016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Toelaa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2004 Voor de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/08/2004 numac 2004014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de
^