B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202532 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 74/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer 2756 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, type wet prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202533 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 75/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer 2760 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantw Het Arbitr type wet prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202534 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 78/2004 van 12 mei 2004 Rolnummers 2593, 2595, 2608 en 2628 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Mech Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004002087 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, wordt Mevr. Hilde Dermez, eerste attaché van financiën bij de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie der Thesaurie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004022677 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning, schrapping en fusie van tariferingsdiensten Bij ministeriele beslissing van 10 augustus 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit - de ta type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004009561 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 wordt met ingang van 1 juni 2004, een einde gesteld aan de functies van Mevr. Farcin, Joëlle, directeur bij de Instelling voor Soci Zij wor type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004022681 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaa type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de Federale Raden van de landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 8 van het nationaal akkoord 20 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2 type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot in aanmerking komen van eindafnemers die zijn aangesloten op een aardgasvervoersnet type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004036386 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het brevet van bootman

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202660 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 28 juni 2004 in zake de n.v. Dexia Lease Services tegen M. Muylle en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr « Schen type bericht prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202657 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 29 juni 2004 in zake de n.v. Immofos en de n.v. B.H.N. tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expedities ter griffie van het Arbi « Schen type bericht prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. Trabat heeft bij de Raad van State een vordering ingesteld tot schorsing van Deze za

document

type document prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004018110 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie van de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie aardgas geldig vanaf 1(...) INTERGA

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale" vanaf het academie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 2 mei 2003 houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Communauté française - Albert Jacqua type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Charlemagne" vanaf het academiejaar 2003-200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Ville de Liège" vanaf het academiejaar 2003-2004 erk

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004009563 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2004, blz. 54881, onder het opschrift : Centraal Bestuur. - Mobiliteit, dient te worden gelezen : « in het Nederlandse taalkader », in plaats van « in het Franse

arrest

type arrest prom. 17/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004003342 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, wordt de heer Manuel Vieilvoye, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selectiebureau van de Federale Over Bij kon

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004009590 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2004 is, op haar verzoek, een einde gesteld aan de benoeming van Mevr. Closset, I., tot het ambt van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement te Namen, op datum van 31 Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004009594 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 23 augustus 2004 : - is aan de heer Cornelis P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket - is aan d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004009589 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2004 is het verzoek tot associatie van de heer de Grave, I., notaris ter standplaats Vilvoorde, Mevr. Lens F., geassocieerd notaris, en van de heer Abbeloos, J., kandidaat-n De heer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202659 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 132.389 van 15 juni 2004 in zake J. Boets tegen de Hogeschool Limburg, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Worde type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202637 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij drie arresten nrs. 133.067, 133.068 en 133.069 van 25 juni 2004 in zake de Franse Gemeenschap tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities 1. « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202658 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 juni 2004 in zake de n.v. Drukkerij Moderna tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire comités op datum van 15 april 2004 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkn(...) Nummer

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004202531 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 72/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer 2718 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 30/08/2004 numac 2004011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-04/0052 Kon. Ahrend N.V. /Nepsig B.V. Op 18 augustus 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentrat Volgens
^