B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004202444 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 131/2004 van 14 juli 2004 Rolnummer 2755 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, type wet prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004202445 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 130/2004 van 14 juli 2004 Rolnummer 2749 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2002 tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 2 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004007212 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een hoofdofficier in de graad van brigade-generaal type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, tot opheffing en vervanging van hoofdstuk V van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004201861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende een protocol van akkoord voor de jaren 2003-2004, in de subsector voor verhui type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde en vierde kwar type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004022685 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de bestuursafdeling voor de volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2004 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,3486 NE = 1,3595 ( type ministerieel besluit prom. 24/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 24/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor deelneming aan motorcrosswedstrijden en motorcrossproeven type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036375 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036377 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de organisatie van het toezicht op de associaties in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de leeftijdsgrenzen voor deelneming aan sportmanifestaties op de weg met motor- of bromfietsen

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen

document

type document prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004202203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 juni 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004041713 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de geregistreerde aannemers. - Errata Bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2002 Nieuw geregistreerde aannemers en geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categ(...) Voor de raadpleging van de tabel, zi

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004202537 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 82/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2707 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004009595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 28 juli 2004 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de ENECO Energie Internation B.V., die gevestigd is R(...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004202539 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2881 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Het Arbitr

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2004, 115,44 punten bedraagt, teg Het gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 31/08/2004 numac 2004011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand augustus 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand augustus 2004 respectievelijk vastges Iga = 0,
^