B.S. Index van de publicaties van 2 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/1999 pub. 02/09/2004 numac 2004015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België, betreffende het program

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2004, worden, Mevrn. : - Michèle Deworme, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers ; - Anne Poncelet, adjunct-adviseur bij de F(...) - Catherine Le type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004018115 bron nationale bank van belgie Standaardformulieren « Volledig schema voor verenigingen » en « Verkort schema voor verenigingen » uitgegeven door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 27, type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 juli 2004 wordt Mevr. Liesbeth Claesen, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juli 2004, via vrijwillige mobiliteit, overg Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004 werd aan de heer Willy Stevens eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2004 en toegelaten de ereti Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Dui type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Toewijzing Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2004 wordt met ingang van 15 februari 2004, de heer Pierre Denis, adviseur-generaal, toegewezen aan de Coördinatie- en Ondersteuningsdienst van de FOD Binnenlandse Zaken, aangeweze type ministerieel besluit prom. 16/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Oppensioenstellingen Bij ministerieel besluit van 24 maart 2004 werd aan de heer André Vancolen eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2004. Bij minist Ontslagen Bij min

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004036402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004036405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004202675 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juli 2004, he Die zaak type bericht prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004018116 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Dit bericht vervangt datgene verschenen in(...) Tarieve

document

type document prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 juni 2004, dat in werking treedt de dag worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke het activiteitenverslag van de personen die gerichte steun krijgen, moet worden overhandigd met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke de evaluatieverslagen van de overeenkomsten en programmacontracten aan de adviesinstanties moeten worden overhandigd, genomen met toepassing van het decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot erkenning van rechts- en natuurlijke personen genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssecto type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verwezenlijking van de programma's voor algemene preventie in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van activiteitenverslag voor de operatoren met een programmacontract genomen met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van

arrest

type arrest prom. 27/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004003316 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 en met ingang van 1 april 2004, wordt Mevr. Coeck, Ingrid, administratief assistent, benoemd in de graad van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbe Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2004 en met ingang van 1 april 2004 worden benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in het Frans taalkader : Mevr. Baudet, Christiane; Mevr. Delcourt, Valérie,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004009600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2004 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Hoet, P., rechter in de rechtbank van eer - de heer Th

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004202676 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 133.115 van 25 juni 2004 in zake R. Cazzella tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State d.d. 1 juni 2004, nr. 131.949, werden de volgende beslissingen vernietigd : - de beslissing van 31 mei 1999 genomen door het College van geneesheren van de administratieve gezond - het min

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004202689 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 wordt beslist om blad nr. 47/4 van het gewestplan Namen aan herziening te onderwerpen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebi Bij hetz

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 02/09/2004 numac 2004031200 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 15 april 2004 wordt de heer van Vyve, Jean, geneesheer-hoofd van dienst bij de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg « Ri Het is
^