B.S. Index van de publicaties van 3 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2001 pub. 03/09/2004 numac 2004015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 (2) type wet prom. 09/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004003314 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdrage van België tot de dertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022672 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022682 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022683 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Eervolle onderscheidingen. - Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 5056 van 10 augustus 2004, wordt het Militair Ereteken van 2de klasse, voor buitengewone diensten, verleend aan luitenant-ter-zee George J.-P. voor « zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007220 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 5053 van 10 augustus 2004, wordt onderluitenant van het vliegwezen W. Van Den Bergh van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaats Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007213 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het hoger **** en de toekenning van het hogere brevet van militair administrateur aan hoofd- en lager officieren Bij koninklijk besluit ****. 5064 van 10 augustus 2004, wordt het hogere **** verleend aan de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-hulp- officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 5059 van 10 augustus 2004 : Worden de adjudanten kandidaat-hulp- officieren, ****. **** en ****. **** aangesteld in de graad van onderluitenant ka type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Gewapende weerstand. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 5009 van 8 juli 2004 : De Medaille van **** strijder met zilveren staafje met inschrift van het **** type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de organisatie van de arbeid op zaterd type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instel type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 2 mei 2002. Dhr. Aerts Eddy, Vosselaar Dhr. Alenteyns Ferdinand, Beringen Mevr. Alpaerts Lilianne, Antwerpen Dhr. Ancart Leon, Charleroi Dhr. Ancion Dhr. Andre Jean, Le Roeulx D type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hoger **** **** koninklijk besluit ****. 5057 van 10 augustus 2004, wordt het hogere **** van de marine verleend aan **** van het korps van de **** ****.-***** besluit heeft **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het brevet Honoris Causa van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Bij koninklijk besluit ****. 5058 van 10 augustus 2004 : Wordt het brevet Honoris Causa van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie toe type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging, voor 2003, van de modaliteiten van f type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5049. van 10 augustus 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aan **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202690 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de deskundigen-bemiddelaars en deskundigen-arbiters voor de dienst bemiddeling en arbitrage van de « CwaPE » type ministerieel besluit prom. 15/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202724 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit bettreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 06/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022688 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 15/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202723 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2004, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 10/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022684 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 1953 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der in het land geslachte di

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voor wat betreft de erfgoedconvenants en de advisering

erratum

type erratum prom. 17/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 09/08/2002 pub. 03/09/2004 numac 2004015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004007214 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Ingetrokken bepalingen Benoemingen van lager officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 5062 van 10 augustus 2004 : De bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4155 van 3 oktober 2002 worden ingetrokken type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004022690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 juli 2004, dat in werking treedt Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Kortrijk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2004, dient als nietig beschou type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004022702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bestuur van de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen. - Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaats van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Hoei De betrokken organis De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004000482 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Samenstelling van een **** voor de functie van receptionist-telefonist Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort, op basis van een vergelijkend examen, overgaan tot ****(...) ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004008152 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige weervoorspeller (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (Ref. : ANG04812) Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004008153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor het Veiligheidskorps van het Directoraat-Generaal « Uitvoering van Straffen en Maatregelen » (Ref. : ANG04827) Na deze selectie wordt een lijst met (...) Toela

beslissing

type beslissing prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004003350 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 mei 2003, wordt de heer Vanneste, M., directeur-generaal, met ingang van 1 juni 2003, onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter van het Directiecomité, in de struct - Auto type beslissing prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004003351 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 29 juli 2003, wordt de heer Colpin, N., directeur-generaal, tweetalig adjunct, met ingang van 1 september 2003, voorlopig belast met de algemene leiding van de Administratie De heer type beslissing prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004003352 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 juni 2004, wordt de heer Neckebroeck, P.G.L., adjunct-administrateur-generaal van de belastingen, in overtal, met ingang van 17 juni 2004, aangeduid om de functie van twe type beslissing prom. -- pub. 03/09/2004 numac 2004003349 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 6 mei 2003, wordt de heer Neckebroeck, P., adjunct-administrateur-generaal van de belastingen, tweetalig adjunct, met ingang van 1 april 2003, voorlopig belast met de algeme
^