B.S. Index van de publicaties van 7 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's t

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004022665 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tot wijziging van het koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004022601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004022602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toep type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 ter verzaking aan de inning van roerende voorheffing op interest en royalty's verleend of betaalbaar gesteld aan verbonden vennootschappen type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004201921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlenging type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004201858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004201934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 2 juli 2004 is het verdelingsreglement van 13 mei 2004 van het deel « uitvoerende Dit b type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 13 juli 2004 is het verdelingsreglement van 13 mei 2004 van het deel « uitvoerend Dit b type ministerieel besluit prom. 06/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004022531 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 01/12/2003 pub. 07/09/2004 numac 2004022606 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 6.259.000 EUR voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de indeling van inrichtingen in risicoklassen naargelang het risico op legionellose

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op d(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2004, worden beschermd als geheel bepaalde delen van de Residence Palace, met name : Gebouw A : de oorspronkelijke gevels en de inkomhallen die ui Gebouw C : type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004 wordt beschermd als landschap(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 2004 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004036406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202743 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202742 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de buitengewone zitting 2004 van het Waalse Parlement

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Vlaamse Dierenartsenvereniging, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraa Deze zaa type bericht prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004095057 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt, de overdracht door de verkoop van de portefeuille van hypo Deze ov type bericht prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004018114 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Pfizer, met zetel te 1050 Brussel , Pleinlaan 17, heeft op 10 augustus 20(...) Deze zaak type bericht prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004018113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Pfizer, met zetel te 1050 Brussel , Pleinlaan 17, heeft op 13 augustus 20(...) Deze zaak

document

type document prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoodstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt beschermd als monumen(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 en 13 augustus 2004, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Loeckx, Renildis, 8.4.2004. De heren : Carbonez, Luc, 8.4.2004; Devr ambtenaren van de twee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke Muntschouwburg Vacante betrekking van financieel beheerder Oproep tot kandidaten De Eerste Minister deelt mede dat de betrekking van financieel beheerder bij de Koninklijke Muntschouwburg vacant zal zijn vanaf 1 september 2005. De financieel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004009608 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003, dat in werking treedt op 30 september 2004, is de heer Van Ackere, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek, in ruste ges Hij kan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004009609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 is de heer Van Ackere, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004095058 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van de luchtvaartverzekeringscontracten onderschreve De po type mededeling prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004095059 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededelingen van een fusie door opslorping tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Italiaans recht « Meieaurora s.p.a. », waarvan de maatschappelij Deze

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 en door de wet van 7 mei 2004 Bij min type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel b Bij mi type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wetten van 30 december 1996 en 7 mei 2004. - Wijzigingen Bij mi De he type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** ****. type vergunning prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 7 **** **** mi

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2004 numac 2004009612 bron hoge raad voor de justitie Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges 1. Samenstelling van het Bureau en de Commissies Overeenkomstig artikel 259bis -4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Bureauleden :
^