B.S. Index van de publicaties van 9 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, met betrekking tot de vrijstelling voor bijkomend personeel type wet prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie komt bijeen op maandag 13 september 2004, te 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via Wetstraat 1 Agenda

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004009532 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wedde van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken d type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd do type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004009538 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 decem type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ve type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1998 tot uitvoering van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 14/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende overdracht van het personeel van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie naar de Federale Overheidsdienst Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 01/04/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het in overeenstemming brengen van de opslaginfrastructuren voor dierlijke mest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/08/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot weigering van goedkeuring van het basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-10 « Kanaalwijk - Thurn & Taxis »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bekrachtiging van de reglementen van de instellingen voor hoger onderwijs met betrekking tot de afwijkende algemene of bijzondere toelatingsvoorwaarden tot een bachelorsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004202741 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 22 juli 2004 in zake de n.v. Axa Bank Belgium tegen M. Heyvaert, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « In de type bericht prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004202736 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juli 2004, he Die zaak type bericht prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004202737 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juli 2004, he Die zaak

erratum

type erratum prom. 10/08/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen en tot wijziging van het koninklijk type erratum prom. 22/12/2003 pub. 09/09/2004 numac 2004014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004009615 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 : - dat in werking treedt op 1 september 2004, is aan de heer Laffineur, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van zijn aange type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004009614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 is de heer Lejeune, M., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004009616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 is in het koninklijk besluit van 15 maart 2002, waarbij ontslag werd verleend aan de heer Foubert, R., uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sambreville , de(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid Bij ministerieel besluit van 17 juni 2004, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne De vergu type vergunning prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 22 juni 2004, wordt de vergunning tot het organiseren van type vergunning prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 27 mei 2004, wordt de De voorn type vergunning prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004022708 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. Naast de leden die er wettelijk deel van uitmaken, nemen ook de directeurs van het WIV en het CODA deel aan de vergaderingen van het comité. Deze laatsten hebben geen stemrecht, wel een Art.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004054195 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van de Vyver, Norma Norma Maria Henriette Van de Vyver, weduwe van Theophilus Kesteloot Alvorens te b

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 09/09/2004 numac 2004011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^