B.S. Index van de publicaties van 10 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004022718 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004022678 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Einde functie Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt de heer De Cuyper, Xavier, met ingang van 1 september 2003, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn managementfunctie -1 "Directeur-generaal Bescherming Volksgezondheid : p type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004022697 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2004 wordt Mevr. Desmet, Anita, Marie Octavie Ernest, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januar Mevr. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlies van de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 verliest de heer Pierre Devuyst, adjunct-adviseur, met ingang van 22 mei 2004 van ambtswege en zonder vooropzegging de hoedanigheid van rijksambt type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Sociaal fonds voor de diamantarbeiders Vervangingen van beheerders Bij koninklijk besluit van 7 juni 2004, dat in werking treedt op 11 juni 2004, wordt de heer Eduardus DENCKENS, te Zandhoven, als vertegenwoordiger van de werkgeversorgani Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 7, 10, 19, 47 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het sectoraal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van bepaalde ambtenaren van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen die behoren tot het niveau 1 en tot wijziging van het koninklijk besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009492 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is, met ingang van 1 augustus 2003, ontslag verleend aan de heer Pham Hoang Quoc, Vu, psycholoog bij de gevangenis te B type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009491 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is, met ingang van 1 september 2003, ontslag verleend aan Mevr. Dab, N., psycholoog bij de gevangenis te Namen. type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004018307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004022666 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasindustrie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981 tot opr type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2004 wordt de heer Yves Villanoy bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming en geldelijke uitwerking Een ber

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004202770 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juli 2004, is Die zaak

document

type document prom. 13/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type document prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004002097 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Aanwijzingen Bij besluit van 2 augustus 2004 van de voorzitter van het Directiecomité, wordt de heer Frans Delie , adviseur-generaal bij de Stafdiensten Budget en Beheer, aangewezen in de hoedanigheid van tweetalig adjunct van de Directeur-g(...) Bij b type document prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministeriële besluiten van 20 augustus 2004, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel v(...) Voor de raadpleging v type document prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004095060 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 juli 2004, wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « Bel - « O type document prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 14 juli 2004 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Degraeuwe, Roger Julien, officier werktuigkundige A. Kroonorde Ridder Mevr. De heer Lannoo, René Cami

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs van 9 oktober 2002 betreffende het stelsel van specifieke opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de subsidiëring van de teams SOS Kinderen met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2000 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 11 maart 2004 betreffende de nadere regels voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 11 maart 2004 betreffende het verslag over de wij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202687 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bijlage 1 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan personen en diensten belast met be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202698 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten die een bijzonder opvoe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 tot bepaling van het veranderlijk gedeelte van de subsidies voor de kosten voor opvang van jongeren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Octaaf Cnockaert, Sint-Amandsberg; Marcel Meeus, Leuven. Zij zullen het burger type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009603 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2004 wordt Mevr. An De Lange, met ingang van 4 april 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. Ove

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van assistent behorend tot het Nederlands taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (M(...) Deze externe type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er worden vier betrekkingen van assistent behorend tot het Nederlands taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes(...) Deze extern type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er worden twee betrekkingen van assistent behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MB(...) Deze extern type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 januari 2005; - bij het vredegerecht van het kanton Wezet : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Sint - opsteller bij he type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van assistent behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG);(...) Deze externe type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van assistent behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG);(...) Deze externe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen, Mevr. Buytaert, A., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kant Dit beslui type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 : - is de heer Jansens, H., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. - Zijn ben type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004009623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet mag geschieden vóór 1 oktober 2004, is de heer Thijs, D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, m Het

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004003358 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Schorsing Bij het arrest nr. 133.174 uitgesproken op 28 juni 2004 door de Raad van State, IXe Kamer, wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004008157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs-instructeurs Beveiliging Luchtvaart (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Ref. : ANG04020) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aang(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004008156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Beveiliging Luchtvaart (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Ref. : ANG04019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004008155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs veiligheid Luchtvaart (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Ref. : ANG04828) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 j(...) Toelaat

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de « Rijschool Grooten N.V. », erkend onder het nummer 2131, is gewijzigd in « Rijschool Grooten B.V.B.A. ».

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 10/09/2004 numac 2004003355 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi Gewestplan Charleroi :
^