B.S. Index van de publicaties van 14 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004009458 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 juni 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet **** **** **** type wet prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004009599 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 juli 2004 is machtiging verleend aan Mevr. **** Kut, **** ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tij Bij **** type wet prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004009593 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 juli 2004 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Mevr. ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004201856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende toekenning van ma type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan de jaarlijkse enquête over de inkomsten en de levensomstandigheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004201643 bron ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de médecine". - Erkenning van leden Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 : wordt erkend de verkiezing tot lid van de Académie royale de médecine de Belgique van Mevrouw de Professor F. PORTAELS, uit Brussel P. MEYER, uit Geneva type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 worden vanaf 11 oktober 2003 Als ver type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004201931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004201821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende vormingsinitiatieven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022706 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004202792 bron ministerie van het waalse gewest Onderbreking van de toekenning van de energiepremies bij de aankoop van een verwarmingsketel met monoverbranding op hout Overeenkomstig artikel 18 van het ministerieel besluit van 10 december 2003 betreffende de modaliteiten en de procedure voo De toeke type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022634 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 14/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202796 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de berekeningen van de rentabiliteit van de gasnetuitbreidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202797 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, voor het jachtseizoen 2004-2005, van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot vaststelling van de openings-, sluitings- en schorsingsdatums van de jacht, van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006

document

type document prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004202493 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij de besluiten van de Regering van de Franse gemeenschap van 16 juni 2004, worden de ambtenaren wier namen hierna volgen tot directeur - categorie van de graad : deskundig - kwalificatiegroep : 2 - op 1 mei 2004 benoemd. Mevro De heer Chri type document prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 . - Ondertekening door de Republiek Bulgarije en door de Slovaaks(...) De

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004201644 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. Franse Gemeenschap. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2004, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de sch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004201844 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2004 wordt aan de heer Julien Laermans, Adjunct-directeur-generaal op 1 juli 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf deze datum wordt de betrokk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004201849 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Franse Gemeenschap. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2004, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2004, wordt op 1 juli 2004 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de Heer Pierre Scharff, adjunct directeur-generaal. Vanaf deze datum wordt de betrokkene toe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004201234 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004, wordt tot lid van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd benoemd, Mevr. Nadine VAN COPPENOLLE, t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004202674 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2004, wordt Mevr. Arlette Rorive vanaf 1 juni 2004 benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004200705 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een inspecteur algemene vakken Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2004, wordt Mevrouw SACRE, Danielle, Studieprefect in het Koninklijk Atheneum te Hoei en waarnemend Inspecteur, op 1 januari 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanhangsel nr. 1 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2003 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1998 houdende toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende Bijl

arrest

type arrest prom. 13/05/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004031418 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/301 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2004. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004029264 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. Nationale Orden - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004 wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer Steffens, Jean, Henri, Directeur-generaal va Hij zal he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004029262 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004, wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Kogoj, Mirco, pseud. Cogoi, Robert, auteur, Hij zal ra type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004029263 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer Gardier, Charles Agnès, Directeur-Stichte Hij zal h

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A2-2, cijfer 8, type lijst prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen C25 - c 1. "Gasgeneratoren voor

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2003022687 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 118.576 van de Raad van State van 24 april 2003 vernietigt in het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep b

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004040606 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 22/04/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004031417 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/233 houdende bekrachtiging van de verordening nr. 04/05 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2004

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door de Dominicaanse Republiek Op 28 juli 2004, ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bui(...) Overee

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 14/09/2004 numac 2004009626 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van Mevr. Van Cauwelaert, M.-Ch., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 september 2004.
^