B.S. Index van de publicaties van 15 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2004 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2004 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart veralgemeend in te voeren type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze we type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 januari 2004 tot coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot derde verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/08/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004009572 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004202771 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juli 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juli 2004, is Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 43 van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202707 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor dringende opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202701 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor hulpverlening en e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor hulpverlening in o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor observatie en oriën type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor opvang en opvoedin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004009592 bron hoge raad voor de justitie Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004009629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 6 september 2004 is de duur van de stage, als gerechtelijk stagiair, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2004 van : - de heer Bols, P.; - Mevr. Vareman, A., - Mevr. Prince

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004 werd met ingang van 1 augustus 2004, de heer Verdonck, Philippe, geboren op 25 april 1966, benoemd in de hoedanigheid van Directeur bij de Beleidscel « M Bij minist

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004054211 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van Blondelle, François Blondelle, François, weduwnaar van Alcade-Renedo, Alejandra, geboren te Brussel op 16 juni 1917, wonende te Marcinelle, Engelstraat 16/21, is overleden te Marcinelle op 26 december 2002, zonder bekend Alvor

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Timo Salo de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Ereconsul van de Republiek Finland te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen en Li type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft Mevr. Micheline Dantinne-Charlier de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Benin te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Michel D'Hooghe, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse Staten te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-V type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Fabrizio Di Gianni, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Italiaanse Republiek te Leuven uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Vlaams-Bra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004008154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verpleegassistenten voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van de FOD Justitie (ANG04815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1(...) 2. Neven, type bericht van selor prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004008151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (AFG04806). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Fornasari, Marie-Fl(...) 2. Lambiet type bericht van selor prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004008958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicus ijklaboratorium (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG04008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Vandeput, Harry, 1930 Zave(...) 2. Baetens type bericht van selor prom. -- pub. 15/09/2004 numac 2004008959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicus waarnemingen (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG04009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Garcia Y Guillen, Diego, 2660(...) 2. Vercame

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs
^