B.S. Index van de publicaties van 16 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004009622 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2004 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toetreding van België : tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946; tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal type wet prom. 13/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het gr type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de id type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot het bekomen van de vrijstelling van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en te type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2003- type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 augustus 2004 wordt de heer Daniel François, met ingang van 23 november 2001, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Berloz - Crisnée - Donc type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004201929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004014191 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan het « Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden » type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000494 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 betreffende de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in d type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 juni 2004 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouder type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken II, III en IV van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke in type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 16 juli 2004, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Adecco Construct. Die toel type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004202815 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 30 juni 2004, dat uitwerking heeft op 1 juli 2004, wordt de heer Bruno Scarinci, controleur bij de Federale Overheidsdienst Verkeerswezen, in de graad van gegradueerde opgenomen in het Waals Ministerie van Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004202814 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 30 juni 2004, dat uitwerking heeft op 1 juli 2004, wordt Mevr. Cléomire Loos, adviseur bij het RIZIV, in de graad van directeur opgenomen in het Ministerie van het Waalse Gewest. Bij ministerieel be Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 02/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004022711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten ter regeling van de gegevensuitwisseling in het kader van de unieke numerieke code op de publiekverpakkingen van farmaceutische specialiteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen. - Mobiliteiten Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2004 wordt de heer BUELENS, Jean-Pierre, adjunct, bevorderd door overgang naar een hoger niveau in de hoedanigheid van attaché met ingang van 15 juni Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Ontslagen Opdrachten. - Overplaatsingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 april 2004 wordt Mevr. BURGERS, Severine, vanaf 1 februari 2004 toegelaten tot de stage in de hoedani Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 16/09/2004 numac 2004031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdraging van de heer ERMENS, René aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202812 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verhuurvergunning

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentebesturen met betrekking tot het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Omzendbrief betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling ». - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 19/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de plaatsing onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de onderdanen van de nieuwe lid-Staten van de Europese Unie, met name : Cyprus, Malta, de Tsjechische Republiek, Slovakije, Letland, Slovenië, Polen, Hongarije, Litouwen en Estland, en van h

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2004, p. 64912, in de Franse tekst moet men lezen « avenue Jeanne 44 » in plaats type erratum prom. 13/05/2003 pub. 16/09/2004 numac 2004015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17 juni 1999. Erratum

arrest

type arrest prom. 31/08/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004003368 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004009631 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij beschikking van 30 augustus 2004 werd de heer Verbruggen, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen, aangewezen, vanaf 1 oktober 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Doornik. Erratum Belgisch Staatsblad nr. 321 van woensdag 8 september 2004, pagina 65598, in de Nederlandse tekst : In de plaats va(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/06/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004031380 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende wijziging van het besluit van 4 juli 2002 tot aanduiding van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding door de Islamitische Staat Afghanistan Op 10 augustus 2004, ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse(...) Overe

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004054198 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Weeremans, Isabella Isabella Weeremans, weduwe van Josephus Aloysius Chevalier, gebor Alvorens te b type bekendmaking prom. -- pub. 16/09/2004 numac 2004054212 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Fontana, Georges De heer Fontana, Georges Auguste Pierre Maria, geboren te Schaarbeek Alvorens te b
^