B.S. Index van de publicaties van 20 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004202805 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 92/2004 van 19 mei 2004 Rolnummer 2771 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Arbitr type wet prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004202808 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 96/2004 van 26 mei 2004 Rolnummers 2968 en 2974 In zake : de vorderingen tot schorsing van de artikelen 6, 7, 8 en 18 van de bijzondere wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgevin Het Arbitrag type wet prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004202809 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 98/2004 van 2 juni 2004 Rolnummer 2726 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoersko type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspes type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de statute type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot oprichting van een fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de inspanning t type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 januari 2004 tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004041903 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2003 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, ter uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot invoering van een type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004014186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentra type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot verlenging en wijziging type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, g type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004022742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/08/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004022703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004022744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036449 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202861 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de nadere regels voor de toepassing van de steunregeling in de sector zaaizaad type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten 'Espaces-Rencontres'

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg type decreet prom. 07/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de onderwijsgebonden sport type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004202830 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 september 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 september Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor eerste opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor opvoedkundige of f

erratum

type erratum prom. 27/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004009639 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : Nijvel : 1, vanaf 1 juni 2005; Brugge : 1, vanaf 1 april 2005; - adjunct-griffier bij het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 1 oktober 2004; - - secretaris bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004009640 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 januari 2004 in werking tredend op 16 oktober 2004, is de heer Van Meensel, P., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004041309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004042009 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004009638 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 12 mei 2004, heeft Mevr. Transaux, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang va Het hof type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004009641 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 juni 2004, heeft de heer Van de Merckt, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, v

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004015184 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 augustus 2004 heeft de heer Charles Bornstein de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Zuid-Afrika te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antw

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 juni 2004 tot wijziging van het besluit van 11 september 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden en de secretaris van de adviesraad van op Leonard type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikking als monument Door besluit van de Regering van 4 juni 2004 zijn de gevel en het dak van het huis gelegen Paveestrasse 10, de gevel van de wintertuin inbegrepen, Gemeente Eupen, Divisie 1, Sectie F, nr. 82a, zijn als monument gerangs In het type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikkingen Bij besluit van de Regering van 4 juni 2004 zijn gerangschikt als monument de voorgevels en het dak van de Leuff in Eynatten en het dak van de stallingen, gemeente Raeren, afdeling 2, sectie G, nr. 115g.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004202806 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 93/2004 van 26 mei 2004 Rolnummer 2656 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 20/09/2004 numac 2004003371 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vroeger (...) Straat Balasse, ter plaatse genaamd « Champ du Cul
^