B.S. Index van de publicaties van 21 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking to type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007226 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5069, van 13 augustus 2004, neemt majoor J. Scharpé anciënniteitsrang als majoor op 26 december 2002, in het korps van de infanterie. Voor verdere bevordering word type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5070, van 13 augustus 2004 : **** **** ****. ****, op 1 september 2004, ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004022575 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecel inzake palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 5079 van 23 augustus 2004 : Wordt kapitein-commandant beroepsofficier ****. ****, op 1 september 2004 ten tijdelijke titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007233 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Toekenning van het hoger stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 5076 van 23 augustus 2004, wordt het hogere stafbrevet verleend aan luitenant-kolonel vlieger C. Anciaux, van het korps van het varend personeel. Dit beslu type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004009632 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 is Mevr. Hilde Verhoeven, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verb Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004022734 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij koninklijk besluit van 31 juli 2004 wordt met ingang van 1 juli 2004, voor de duur van zes jaar, de managementfunctie van a Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007225 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5051, van 10 augustus 2004, neemt majoor G. Verheyen anciënniteitsrang als majoor op 26 mei 1993, van het korps van de logistiek. Voor verdere bevordering wordt hi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007232 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 5075 van 23 augustus 2004, worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4825 van 5 februari 2004 betreffende de reservekolonel stafbrevethouder D. Saegerman van het k type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007230 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 5073 van 23 augustus 2004, wordt generaal-majoor J. Michaux, tot het rustpensioen toegelaten op 1 februari 2005, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007231 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Uittreding uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5074 van 23 augustus 2004, houd de reservekolonel stafbrevethouder J. Hausman van het korps van de pantsrtoepen op, wegens leeftijdsgrens, deel u type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toepassing van het federaal meerjarenp type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietec type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007238 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 86017 van 31 augustus 2004, wordt luitenant-kolonel **** ****. ****, ontslagen uit het ambt van adjunct directeur functie doende van de militaire coördinatie van type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007237 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslagen. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 86016 van 31 augustus 2004 : **** luitenant-generaal ****. ****, ontslagen uit het ambt van Permanente **** **** bij het **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004022751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007239 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 86023 van 2 september 2004, wordt **** ****. ****, aangewezen voor het ambt van commandant van de provincie West-**** op 2 september 2004.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2002 pub. 21/09/2004 numac 2004036446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de transactiesom inzake ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende benoeming van de leden van de raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake sommige werkingsregelen betreffende de raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Lontzen type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202857 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Sombreffe type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202854 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergunningsprocedure voor de archeologische peilingen of opgravingen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202855 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de erkenningsprocedure voor de opslagplaatsen van archeologische goederen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202856 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de procedure in geval van toevallige archeologische ontdekkingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/05/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Overheidsopdrachten. - Omzendbrief Gevolgen van de prijsstijging van het staal. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 24/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 11bis : bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de houders van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit Overeenkomstig artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van (...) De leden van de Commissie zijn benoemd bij minister type bericht prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004018124 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bericht De tarieven voor het gebruik van het aardgasdistributienet van de « Association liégeoise du Gaz » , geldig vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, werden aangepast op basis van het erratum op de Beslissing (B)040811-CDC-2(...) De type bericht prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004018118 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Luc Billo en Martine Notebaert, beiden wonende te 1090 Jette, Lourdeslaan 78, hebben op 2 Deze z type bericht prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004018119 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Xavier Delberghe heeft bij de Raad van State een vordering ingesteld tot schorsin Dit be

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 332 van 16 september 2004, bl. 67728, bericht nr. 2004/00516, Franse tekst, moet gelezen worden : « ... Berloz ... », in plaats van : « ... Berlioz ... ». type erratum prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004027206 bron ministerie van het waalse gewest Belastingdienst kijk- en luistergeld. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat voor de periodes die in de loop van het jaar 2005 beginnen, geïnd dient te worden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2004, nr. 269, bladzijde 574 De Belasti

arrest

type arrest prom. 24/08/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004003360 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 17/08/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004003361 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Koninklijke Militaire School. - Benoeming Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5048 van 10 augustus 2004 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de Koninklijke Militaire op 1 juni 2004

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/09/2004 numac 2004009642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2004, is de heer Six, J., vrederechter van het vijfde kanton Antwerpen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij konink
^