B.S. Index van de publicaties van 24 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004202802 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2811 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart Het Arbi type wet prom. 08/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Addendum type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de afgifte van scheepsafval en ladingresiduen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende tijdskrediet voor de werknemers tewerkges type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 wordt aan de heer EI Khadem, Hossam, geboren op 27 augustus 1939, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement bij de Koninklijk De be type koninklijk besluit prom. 02/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004007210 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004002110 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsst type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende maatregelen tot bevordering van de werkge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004202895 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2004 wordt de B.V.B.A. Vervoeronderneming Darvan vanaf 27 augustus 2004 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2004 Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 6 september 2004 is het verdelingsreglement van 30 juni 2004 van het deel « uitvo type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2004 wordt de heer Leën, Frederik, hoofd van een departement bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, belast met de uitoefe De ui type ministerieel besluit prom. 09/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van een hanger met pluchen figuren merk HEMA met referentie 70.022.95 of 33.54.0010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand juli 2004 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,3580 N E = 1,3587 type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022748 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 6 september 2004 is het verdelingsreglement van 30 juni 2004 van het deel « uitvo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de sc Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de m Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van het reclamebord Kuifje en Bobby boven het gebouw gelegen Paul-Henri Spaaklaan 7, t Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de z Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004 tot instelling van de procedure van bescherming als monument van de totaliteit van de kapel die zich bevindt op de site van het Brugmannziekenhuis, gelegen A. Van Gehuchtenplein 2- In h type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap, omwille van zijn historische, esthetische en wetenschappelijke waarde, van de tuin va Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004036453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare-energie- en zelfopwekkingsin type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004036464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw

protocol

type protocol prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende A Op

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004018120 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Freddy Smeets heeft bij de Raad van State een vordering ingesteld tot schorsing v Dit be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004009655 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. -Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2004, bladzijde 67973, regel 30, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het vijfde kanton Gent, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004009654 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 16 oktober 2004; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent : 1; - beambte bij de griffie : - van het - van de rechtb

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004009652 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 is Mevr. Baeckeland, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, met Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004009656 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt het koninklijk besluit van 4 juli 2004, waarbij de heer Cassiman, G., benoemd is tot hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Brussel, als niet-bestaande beschouwd. Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004009653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 september 2004 is het verzoek tot associatie van de heren Van Halteren, Th., Derynck, M., en Hisette, D., notarissen ter standplaats Brussel, en van Mevr. Roggeman, K., kandidaat-not Mevr. R

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2004 wordt Mevr. Verachten, Lucie, eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevorderd met ingang Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004041709 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 311e AANVULLING Bijwerking op 10 september 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daar 1. nieuw geregistreer

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004003374 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.031 uitgesproken op 24 juni 2004 door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIII e kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 13 juni 2000 voorzover de heer Prevost, J.-M., tot

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het Midden-Europees centrum voor de algemene luchtverkeersleiding , gedaan te Brussel op 27 juni 1997. - Inwe(...) Overee

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 6 augustus 2004 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel van 21 juni 2004 betreffende de restauratiewerken van het dak en van de toren van de Sint-Jan-de-Doper BRUSSEL.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 13 september 2004 wordt de erkenning van de B.V.B.A. « Brat », als vertegenwoordigd door de heer P. Pillen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004008164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (Ref. : ANG04021) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig bli(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004008166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau B) voor de Directie Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Ref. : ANG04831) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geld(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004008165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid) (Ref. : ANG04022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig b(...) Toelaat

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004003378 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 450 van 10 augustus 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004003376 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 563 van 20 augustus 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004003377 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 579 van 20 augustus 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0053 : ING België N.V./Mercator Bank N.V. Op 10 september 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgen

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 24/09/2004 numac 2004011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand juli 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juli 2004 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,
^