B.S. Index van de publicaties van 30 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2004 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004009658 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ***** om, behoudens tij type wet prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004022758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van Paritaire Subcomités voor de socio-culturele sector en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004021132 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2004 tot verlenging van het mandaat van sommige leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, die type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quindecies van 19 juli 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981 hou type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004012312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004022772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de permanente opleiding binnen de bedrijfstak gas en el type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminder type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsge type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en overlonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004021129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 12 juli 2004 werd de N.V. Longin Industrial Services erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van één jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 werd de handelsonderneming Jeroen Van Den Bos erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een perio Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Afdeling Metrologie. - Bekendmaking ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktui(...) 1. Er wordt ter kennis gebracht van de ijkplichtigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 werd het ministerieel besluit van 22 oktober 1999 gewijzigd ten gevolge van een naamswijziging van de N.V. Asea Brown Boveri Maintenance in N.V. Cegelec Building Systems. type ministerieel besluit prom. 31/08/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/08/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een premie tot stimulering van een opleidingskeuze type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van het Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap voor het vertegenwoordigen van personen met een handicap in het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg en type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004036493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 « Provisie voor het economisch relancebeleid » voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004018126 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 1 september 2004 een vordering tot schorsing Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 10 juni 2004 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de erkenning van de N.V. ECOREM vernieuwd als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum van de type document prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 24 juni 2004 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de B.V.B.A. U.R.S. BELGIUM erkend als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum van de kennisge type document prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004202755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 augustus 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel worden b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van aanwervingsexamens voor de leden van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra ingerich type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van voorstel tot toelating tot de proeftijd aan het tijdelijke lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor het onderzoek van de aanvragen om toelating tot het onderwijzen in de taal van onderdompeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de manier waarop het tijdelijke lid van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra, ingericht door de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 39 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van de inspectiedienst van de Franse Gemeenschap voor het gewoon kleuteron type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de akte van tijdelijke aanstelling van het lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de manier waarop het tijdelijke lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, zijn taak he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004009670 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004009671 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 is Mevr. Schellekens, L., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij ko Zij zal het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004009672 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 mei 2004, dat in werking treedt op 31 oktober 2004, is Mevr. Thily, A., procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar v Het beroe

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004022725 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.268 uitgesproken door de Raad van State op 29 juni 2004 vernietigt het koninklijk besluit van 17 februari 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regelen overeenkomstig welke de ver

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004008182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - POD Wetenschapsbeleid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 347 van 27 september 2004, tweede uitgave, Nederlandse tekst, bl. 69462(...) « 2. De

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september Voor de raad

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/09/2004 numac 2004040309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2004, 115,52 punten bedraagt, t Het gezo
^