B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202807 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 95/2004 van 26 mei 2004 Rolnummer 2826 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 36, 2° en 4°, en 37 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door de Jeugdrechtbank te Brussel.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot oprichting van een Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022735 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde activeringsuitkering in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in sociale werkplaatsen en tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de regeling van de sociale inschakelingseconomie type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022778 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat op 1 juli 2004 aanvangt, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden om het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik aan te wenden type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022777 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader va type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004021128 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt Mevr. Pochet, Carinne, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, via vrijwillige mobiliteit, Overeen type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in tijdelijke en e type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de opzeggingstermijnen van de arbeiders en arbeidsters type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbei type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de vo type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploege type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 jun type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de sector bakkerijen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de bevordering van de officieren en onderofficieren en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 houdende aanduiding van de hoofdofficier die, wa type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202934 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 juli wordt de heer Luc Liard, woonachtig rue d'Arquet 73, te 5000 Namen, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die i(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004036524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verwijzing naar een andere enkelvoudige meeteenheid voor het in de handel brengen van specerijen en kruiden

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004018127 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Claude Pavan, wonende te 4420 Montegnée , rue de La Prévoyance 45, heeft (...) Deze zaak is in type bericht prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202897 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 13 september 2004 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 15 Die zaak type bericht prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202910 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 september 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 september Die zaak type bericht prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Het RID kan geconsulteerd worden in het Nederlands http://www.mobilit.fgov.be/nl/index-nl.htm en het Frans http://www.mobilit.fgov.be/fr/index-fr.htm via de website van FOD Mobiliteit en Ver

document

type document prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004022753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk b Bij hetzel type document prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004022752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslui Bij het type document prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004022756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslu Bij het

erratum

type erratum prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 04/07/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, dat in wer Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009674 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 september 2004, bladzijde 68378, regel 22, bijvoegen : « De kennis van het Duits en van het Frans is vereist van de kandidaten voor de vacante plaats (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009677 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot Mevr. de Minister en tot de type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009675 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Diest : 1, vanaf 1 april 2005; - griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Tongeren : 1, vanaf 1 juni 2005; - bij het vredegerecht van - adjunct-griffie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009665 bron federale overheidsdienst justitie Vergelijkend wervingsexamen voor de graad van gerechtelijk technisch assistent Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 23 september 2004 wordt, in toepassing van het artikel 285bis van het Gerechtelijk Wetboek, de geldigheids

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 september 2004 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent, de heer Deserranno, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Dit beslui type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009678 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 september 2004 : - is aan de heer Scheyvaerts, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de heer - dat in wer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt de heer Adriaenssens, Werner, attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juni 20 Bij konin type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt Mevr. De Meersman, Martine, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 2004 voor Bij konin

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202800 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 83/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2745 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13,

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004009679 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vanaf 1 oktober 2004 is de jeugdrechtbank te Hasselt gevestigd Havermarkt 10 . Tel. 011-29 07 72. Fax : 011-29 07 88. (...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004015191 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 augustus 2004 heeft de heer Alain Van Bellingen de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Estland te La Louvière uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004015193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België De Ambassade van Griekenland deelt aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mede dat ingevolge van het Presidentieel besluit van 20 augustus 2004, gepu type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 10 september 2004 heeft de heer Antonio A. Guansing de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Filippijnen te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies A

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202884 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004 Rolnummer 2806 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samenges wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004202803 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 89/2004 van 19 mei 2004 Rolnummers 2701 en 2716 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004008189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG04830) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2004 numac 2004008190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent in de bibliotheconomie voor de Koninklijke Bibliotheek van België (Ref. : ANG04017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatbaarheids
^