B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de minimumlonen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2004 worden de heren Marc Buys, Christian Panneels, Christian Vanden Bilcke en Ludo Verryken, adviseurs, met ingang van 1 augustus 2004, bevorderd tot de graad van adviseur-ge Bij kon type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende het recht op ti type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Lefebvre, Guillaume, adviseur generaal, met ingang van 31 augustus 2005 's avonds. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004009687 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2004 : Mevr. Marie-Noëlle Nickels wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor strafuitvoering en als plaatsvervangend Mevr. Marie-Fran type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot verlenging van verscheidene collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993 b type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de bevordering van de opleiding en vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 februari 2004 houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 19 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 2004 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische ener N c = 1,3456 N E = 1,3643

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202945 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 07/10/2004 numac 2004202903 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de onteigening ten algemenen nutte van een perceel palend aan het "Théâtre VARIA", Skepterstraat 78, te Elsene

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 werden met ingang van 8 april 2004 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Isi Beck, Berchem ; Frans Claerbo(...) Donald Defoort, Kortrijk; B

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004009695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 334 van 17 september 2004, pagina 67974, van de twee openstaande plaatsen van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004009696 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 september 2004 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid-kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Luik : - als e Luxemburg : -

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004020075 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Vrijdag 8 oktober 2004 (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 321) Commissie voor de Sociale Zaken - Aanwijzing van de Voorzitter en van de drie Ond(...) Samenstelling van de commissie : De samenstelling van de type samenstelling prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004020074 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Vrijdag 8 oktober 2004 (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 323) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Samenstelling van de commissie (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004020072 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 oktober 2004, om 10 uur en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heer Bernard Clerfayt) houdende regel(...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise Schepmans en Mevr. Caroli type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004020073 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 oktober 2004, om 14 u. 30 m. 1. Dringende vragen. 2. Samenstelling van de vaste commissies (*). Na afloop van punt 2 : - Benoeming va(...) (*) Na afloop van punt 5 van de agenda van de Raad.

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/10/2004 numac 2004011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand september 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 2004 respectievelijk vastg Iga = 0,
^