B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004009666 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2004, is machtiging verleend, aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de genaamde ****, (...) de genaamde ****, S

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004022698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2004 wordt aan de heer Fernand Sonck, directeur-generaal bij de Algemene Directie Energie met ingang van 1 november 2004 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Sociaal fonds voor de diamantarbeiders Vervanging van een beheerder Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, dat in werking treedt op 20 september 2004, wordt de heer Danny Jacobs, te Beerse, als vertegenwoordiger van een werknemersorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 maart 2004 wordt aan de heer Albert Gilot, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 oktober 2004 eervol ontslag uit zijn functies verleend e(...) De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202918 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt bevorderd tot Officier in de Kroonorde : de heer LEMAIRE, Géry Octave Joseph, orkestl Hij zal rang i type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202917 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt bevorderd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. LICOUR, Françoise Ida Alfreda Emilienn Zij zal rang i type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004 wordt de heer Traest, José, eresecretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken Hij neemt type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004022757 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maa type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de t type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatsch type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan d type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004009673 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004003391 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1984 betreffende de afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake de levering van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004021134 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 22/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 13/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202970 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202968 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 22/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202971 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 22/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202969 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 16/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202967 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/08/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036501 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036499 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen ten aanzi

protocol

type protocol prom. 16/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004036547 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsprotocol tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de heffing in de sector van de melk en de zuivelproducten

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202958 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 september 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 septembe Die zaak type bericht prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202959 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 september Die zaa

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 23/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 33, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

document

type document prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de externe medische en pyschologische diensten voor de preventie- en arbeidsbescherming in de spoorwegsector De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Vervoer te Land - Directie Spoorvervoer De kandidaten ku type document prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004015186 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 . - Ondertekening door de Republiek Estland Op 9 september 2004, h(...) ______

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de "Académie universitaire "Louvain'" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202778 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de Interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing en erkenning van assessoren binnen de raad van beroep voor de "Universités de Liège et de Mons-Hainaut" en voor de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met vol

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202912 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer VECHE, Pierre Maurice Hercule Louis, be Hij zal het burg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202913 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer LACKNER, Alain Sylvain François, toneel Hij zal het bu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202905 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 mei 2004, wordt bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Budo-Dodeur, Richard Alphonse, L Toneelspeler - Regi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202914 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer BONTE, Claude, Directeur-Animator van h Hij zal het burg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202915 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer BAKOLAS, Michaïl, bestuurder van het « Hij zal het b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van eerste referendaris Bij koninklijk besluit van 29 september 2004 wordt de heer Robert Quintin, referendaris, met ingang van 17 september 2004 tot eerste referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202916 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004, wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer CATHERINE, Philip, beroepsjazzmuzikant.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004009702 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - bij het vredegerecht van het kanton Grimbergen : 1; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dender(...) - bij de arbeidsrec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004009703 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2004, uitwerking hebbend met ingang van 31 augustus 2004, is een einde gesteld aan de functies van de heer Bijvoet, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel. Betrokk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004202960 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 133.850 van 13 juli 2004 in zake A. Bah tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom " Schend

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004018136 bron wetgevende kamers. - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van assistenten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van ass(...) I. Bezoldiging De brutobeginwedde varieert van 2981,63 eur type samenstelling prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004018138 bron wetgevende kamers. - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van assistenten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van assistenten. I. Bezoldiging (...) De vlakke loopbaan van assistent type samenstelling prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004018137 bron wetgevende kamers. - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van assistenten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van(...) I. Bezoldiging De brutobeginwedde varieert van 2981,63 euro tot 3930,01 euro per maand (

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004009701 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Renaers, P., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 oktober 2004.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004008197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau A) voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Ref. : ANG04829) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 ges(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004008198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige apothekers (niveau 1) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defe(...) Na d

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0054 : Azelis Belgium S.A./Sepulchre S.A. Op 24 september 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoog Volgens

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 08/10/2004 numac 2004003399 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij - Loterij met biljetten, « Shoot » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Shoot », een door de Nati - van d
^