B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004009688 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 september 2004 is machtiging verleend aan ****. De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behouden **** **** type wet prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004009697 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 27 september 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004203047 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 135/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2795 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 15 van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader, gesteld door de Ra Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2004 wordt, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Jean-Pierre Debaudrenghien, industrieel ingenieur bij de Federale Overh Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 24 september 2004 wordt de heer Yves Sieuw, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Comines-Warneton en dit voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004203051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de maatregelen ter bevordering type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, houdende maatregelen ter bevordering van de type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende kredieturen syndicale vorming in d type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot bepaling van het bedrag en de wijze van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 27 september 2004, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 12/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203056 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004203060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 09, 10 en 14 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag o

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nieuwe maatregelen inzake tussenkomst in de kosten van treinkaarten voor de rechthebbenden van een Overeenkomst Derde Betaler voor de privé-sector, voorzien in het vierde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract tussen de Staat en de NMBS, goedgek Dit

document

type document prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004202963 bron ministerie van de franse gemeenschap "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux". - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 wordt de heer André Thewis, gewone hoogleraar, tot rector van de "Faculté universi type document prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004202964 bron ministerie van de franse gemeenschap "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux". - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 wordt de heer Jean-Jacques Claustriaux, gewone hoogleraar, tot vice-rector van de " type document prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004202965 bron ministerie van de franse gemeenschap "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux". - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2004 wordt de heer Jean-Paul Wathelet, docent en werkleider aan de "Faculté universitai type document prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004009711 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 2004 De Federale Overheidsdienst Justitie zal Deze e

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor de organisatie van taalbadprogramma's voor inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties die bepaald zijn in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hoge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004009707 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot de kandidaten teneinde de Nationale Tuchtraad samen te stellen Aangezien de aanwijzingen en verkiezingen uitgevoerd naar aanleiding van de oproep tot de kandidaten van 19 mei 2004 zelfs ontoereikend zijn om de leden door lo De verkiezi type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004009706 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de verkozen en aangewezen kandidaten, ingevolge de oproep tot de kandidaten van 19 mei 2004, met het oog op om de loting voor de Nationale Tuchtraad samen te stellen Franstalige kamer : Leden van de zittende magistratuur : J. de Magistraten

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004095062 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De ondernemingen naar Deens recht « Tryg Forsikring II A/S » en « Tryg Forsikring, Rejse og Dez

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004015198 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 30 september 2004 hebben H.E. de Heer Vadim Borisovitch Lukov, de Heer Rajendra Madhukar Abhyankar, de Heer Brian Granthen Bowler en de Heer Ferenc Robak de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 21 september 2004 heeft de heer Maram Stern de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Bulgarije te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Luik.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004008201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** burgerlijk ingenieur architect (niveau 1) (rang 10) voor **** der **** (****04011) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/10/2004 numac 2004054221 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dachy, Yvan De heer Dachy, Yvan, geboren te Houdemont op 28 maart 1947, wettig gesche Alvorens te b
^