B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004203040 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004 Rolnummers 2780 en 2783 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet va Het Arbitra type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004022821 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van de eretitel van hun ambt aan gewezen raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004022820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 21 april 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het Fonds « Groep S - Sociale Verz type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij type koninklijk besluit prom. 30/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Tweede addendum type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Fléron van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum v type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004202706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon ten laste van de werkgever gedurende de eerste drie dagen van het adoptieverlof type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het - het Algemeen type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004022790 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het - het Algemeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het G - het Algemeen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004036554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de registratie van de zorgvragen, de zorgbemiddeling, de zorgafstemming en de planning van de zorg en de bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004027244 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan van Nijvel definitief wordt goedgekeurd met het oog op de opneming van de definitieve aansluiting van de RN25 op de ring rond Nijvel (bladen 39/7N en 39/7S) en van zijn oppervlakte v type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004203087 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 16 september 2004 wordt op 31 juli 2004 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen Bij b

document

type document prom. 29/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor 2005 en de meerjarige beheersplannen type document prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004022829 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 9 september 2004, die in type document prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2004, dat in werking treedt op 20 se Paritair Subc

erratum

type erratum prom. 22/07/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004203033 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 128/2004 van 7 juli 2004 Rolnummer 2961 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het kanton Mechelen. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal (...) Voorwaarden : 1° volle a

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 2004 : - is Mevr. Motquin, M.-R., gerechtelijk stagiair in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank; - is Mevr. Van den Brande, N., Zij wordt ge

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004022827 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 134.860 uitgesproken door de Raad van State, op 14 september 2004, vernietigd artikel 4,

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 18/10/2004 numac 2004003403 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking overeenkomstig de wet van 31 mei 1923 De Staat is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Brugge (voorheen Lissewege)(...) Een kazerne op een terrein van 23 304 m 2, Zeebruggelaan 120, g
^