B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004202953 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 138/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2804 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 31 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, gesteld door de Commissie voor hu Het Arbit type wet prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004203073 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 148/2004 van 15 september 2004 Rolnummer 2773 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1bis en 1ter van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreu Het Arbitr type wet prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004202874 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 150/2004 van 15 september 2004 Rolnummer 2813 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van 2 april 2003 « tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking Het Arbit type wet prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004202871 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 146/2004 van 15 september 2004 Rolnummers 2705, 2744 en 2752 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 8 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastin Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004012331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 wordt de heer Hubert Gosset, administratief assistent, met ingang van 1 april 2004, door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur. Een be type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële s type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de ge type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende consumptie-ijs type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 04/10/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004011443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging Adjunct-secretaris. - Ontslag. - Benoeming Bij het ministerieel besluit van 11 oktober 2004 wordt de heer Gerdie Devos, adjunct-adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en van de Nederlandse taal Krachtens d type ministerieel besluit prom. 06/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 119 houdende bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004003402 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 juli 2004 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op h type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203101 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203106 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203107 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004022770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 13/10/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004036560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beroepen tegen beslissingen van het Accreditatieorgaan type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004036561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de wijziging in de statuten van de « Société publique de Gestion de l'Eau » goedgekeurd wordt

decreet

type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 16/12/2003 pub. 19/10/2004 numac 2004033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (1)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004203093 bron ministerie van het waalse gewest Waals Exportagentschap. - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 30 september 2000 wordt de heer Christian Saelens op 1 oktober 2000 door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché. Bij besluit van de directeur-generaa Bij besluit v type document prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Privaatrechtelijke omroeporganisaties Door besluiten van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 juni 2004 tot machtiging van privaatrechtelijke omroeporganisaties worden volgende vergunningen toegekend aan de hierna vermelde privaatrec De vere

erratum

type erratum prom. 30/04/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004022828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004012332 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 4 oktober 2004 werd de heer Frans Demuynck, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 17 juli 2004, het ambt van pl

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004029299 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt de gouden medaille der Kroonorde toegekend aan : De heer Dejall Ranginnemi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004029298 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt de zilveren medaille in de Orde van Leopold II toegekend aan : Ranginnemi

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 30 september 2004 is de B.V. A.R.P., Valkenier 301, te 6713 RH Ede , erkend geworden vo(...) Bij ministerieel besl

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004202955 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 139/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2849 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004202956 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 152/2004 van 15 september 2004 Rolnummer 2877 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 159 en 191 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad h type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004203076 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 136/2004 van 22 juli 2004 Rolnummers 2796 en 2839 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 146, derde lid, en 149,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004008203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technici der vorsing (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Brussel (AFG04007) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Guilmot, Sébastien, Oup(...) 2. Raquet type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004008205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige kinesitherapeuten voor intensieve zorgen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG04807). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Stautemas, Vincent, Bruxelles.(...) 2. Verheze type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004008202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** technici «*****» (****. ****) voor het Koninklijk Meteorologisch **** (****) Centra van **** - **** **** (****04006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde (...) 1. ****

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004018142 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Woensdag 20 oktober 2004, om 9 u. 30 m. en om 15 u. 30 m. 1. Benoeming van het vast bureau. 2. Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers. 3. In(...) Interpellatie van de heer Jacques Simonet tot de heer Charles Picqué, type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/10/2004 numac 2004018143 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Donderdag 21 oktober 2004, om 11 uur 1. Installatie van de verenigde vergadering. 2. Interpellatie. - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman t(...) 3. Dringende vragen (*). (*) Om 11 u. 30 m.
^