B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004202937 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 133/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2681 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 174, 10°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 jul Het Arb

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004202789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 21/10/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004022822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004201902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging in artikel 8 een derde a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004203209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingenin het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2003036589 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2004 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goeder type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036590 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet op programma 24.60, basisallocatie 00.20 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036583 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de wijze waarop voor de Vlaamse Gemeenschap uitvoering gegeven wordt aan de tweede fase van het Europees actieprogramma op onderwijsgebied « SOCRATES »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004203206 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/08/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004022805 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - studenten en het recht op een leefloon

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004009708 bron hoge raad voor de justitie Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 september 2004, blz. 65502 : - dient de naam « Romain Vandebroeck » gelezen - dient de naam

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004009737 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 12 oktober 2004 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Vanderlinden, Ch., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, opdrac

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004203098 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 153/2004 van 15 september 2004 Rolnummer 2902 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1384, tweede en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, junctis de artikelen 48, 51, 55 en 77 van de wet van 8 april 1965 Het Arbitr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004021146 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Uitvoerend personeel van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren van de federale overheidsdiensten, van het Ministerie van Landsverdediging en van de federale overheidsins I. Organisatie,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 wordt de heer Arnaud Truyens, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, m

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004203250 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 162/2004 van 20 oktober 2004 Rolnummer 3072 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 40, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004203097 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 151/2004 van 15 september 2004 Rolnummer 2842 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/10/2004 numac 2004008209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 worden in de loop van het jaar 2005 drie (...)
^