B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004018151 bron federale instellingen belgische kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de leden van het vast comité van toezicht op de politiediensten Het mandaat van de huidige vaste leden van het vast comité van toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) en van hun plaatsvervangers loopt af (...) Overeenkomstig arti type wet prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004203248 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 158/2004 van 20 oktober 2004 Rolnummers 2727 en 2850 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 16 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de Het Arbitrag type wet prom. 08/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te Genève op 19 juni 1997 (2) type wet prom. 11/03/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 type wet prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004009745 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie De heer Van Gheluwe, Paul, ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd door de eerste

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004022771 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 september 2004 wordt het koninklijk besluit van 23 maart 2004 waarbij eervol ontslag werd toegekend aan de heer Wybraeke, Gerard August Julien, sociaal inspecteur-directeur van de Federa De heer type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004022802 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 mei 2004 wordt aan de heer Eric Libaut, adjunct-adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 november 2004, eervol ontslag uit De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2004 wordt aan Mevr. Annie Walravens, informaticus-directeur bij Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 november 2004 eervol ontslag uit haar functi Mevr. Wa type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academievoor Overzeese Wetenschappen. Vaste Secretatis Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt Mevr. Verhasselt, Yola, Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, met ingang van 1 januar De betrokken type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004018152 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2004 wordt Mevr. Marijke Weewauters, adjunct-adviseuse, behorende tot het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseuse bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen e Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004018153 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004 wordt Mevr. Frédérique Fastré, adjunct-adviseuse bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, via mobiliteit in de graad van adjunct-adviseuse overgeplaatst naar het Instit Dit type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004003423 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot medewerkers voor de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Bij toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » bi type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004022715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 wordt de heer John Van Damme, informaticus, met ingang van 1 augustus 2001 op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van informaticus-directeur bij de Federale Overh Het ber type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004021142 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/10/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004003411 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004015206 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004021145 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 september 2004 wordt Mevr. Dewaide, Myriam, hoofd van een departement bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, belast met de uit De uitoefeni type ministerieel besluit prom. 18/10/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203259 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203210 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203219 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van de lijst van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203216 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van sommige leden die zitting hebben in de Adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203218 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling en wijziging van de lijst van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Waals-Brabant

document

type document prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004020077 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 28 oktober 2004, om 15 uur Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Mondelinge v(...) Mondelinge vraag van de heer Dominiek Lootens-Stael (N) aan de heer Guy V

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004202944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen aan de organieke statuten van de "Faculté polytechnique de Mons"

erratum

type erratum prom. 01/04/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de activiteiten die de promotie van de type erratum prom. 31/03/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004009747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is aan Mevr. Thoreau, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Bij koninklijke besluiten van 19 oktob - is de heer D type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004009746 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is de heer Boon, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededeling. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0057 : Kroymans Belgium N.V./ACB N.V. - Immaurfin N.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 14 Volgens

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 januari 1999 houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het Bijzonder fonds voor maatschappelijk we type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004015205 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 augustus 2004 heeft de heer Michel Pipelier de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Franse Republiek te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Waals- type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2004 heeft Mevr. Eleftheria Galathianaki de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Helleense Republiek te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004015204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2004 heeft de heer Raoul Franquet de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Bulgarije te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2 Voor de raad

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004020078 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 29 oktober 2004, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin en Jacque(...) Voorstel van ordonnantie (van de heren Jacques Simonet en Didier Gosuin type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/10/2004 numac 2004020079 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 29 oktober 2004 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heer Joseph (...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Jean-Luc Vanraes, Mevr. Magda D
^