B.S. Index van de publicaties van 3 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004022662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren type wet prom. 04/07/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004022663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 5098 van 23 september 2004 wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen beroepsofficier C. Verkoyen, op 1 oktober 2004 ten definitieve titel op anciënniteitspensioen gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5123 van 29 september 2004, wordt luitenant vlieger ****. ****, op 5 september 2004, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van kapitein vlieger om de functie uit te oefenen **** type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009726 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van de Regie van de gevangenisarbeid als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007258 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen **** koninklijk besluit ****. 5108 van 23 september 2004 : Landmacht. De leerlingen van de 157**** promotie van de «*****» van de Koninklijke Militaire ****, ****. ****; ****. ****; ****. **** **** worden **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007263 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5114 van 28 september 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007259 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 5109 van 23 september 2004, worden luitenant F. Machiels en onderluitenant K. Parizel, met hun graad en hun anciënniteit, overgeplaatst van het korps van het varend person Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007251 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 5096 van 23 september 2004 wordt generaal G. Mertens, hoofd van 's Konings Militair Huis tot het rustpensioen toegelaten op 1 april 2005, in toepassing der samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007252 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5097 van 23 september 2004 wordt geneesheer-majoor C. Derèse van het medisch technisch korps, tot het rustpensioen toegelaten op 1 september 2005, in toepassing van der sa type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2004 wordt de heer Marcel De Visscher bevorderd tot de graad van adviseur bij het Directoraat-generaal Luchtvaart bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlands taalk Bij kon type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004003418 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van uitgaven voortvloeiend uit de Belgische dee type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009738 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het presentiegeld toegekend aan de leden van de Nationale Tuchtraad type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004003416 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009725 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004022839 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Erratum type koninklijk besluit prom. 20/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007265 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hoger **** **** koninklijk besluit ****. 5117 van 29 september 2004, wordt het hogere **** verleend aan majoor ****. ****, van het korps van de **** van de Landmacht, op 2 juni 2004. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007254 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvalieden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 5101 van 23 september 2004 : Wordt benoemd tot Officier in Mevr. Thij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004203208 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 september 2004 wordt de « S.A. Transport Jost », vanaf 20 september 2004, voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 22 september 2004 wordt Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004203222 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 24 september 2004 wordt Mevr. Nathalie Schmitt op 1 juli 2004, op eigen verzoek, ontheven van haar functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 24 september 2004 wordt Mevr. Myriam Sténuit op Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 01/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009723 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen van de aan de gedetineerden betaalde arbeidslonen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004203221 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 21 september 2004 worden de volgende runderspermaverdeelcentra erkend met ingang van 15 juli 2004 : - Dedobbeleer, Joseph en Filip, te 1670 Pepingen, onder het erkenningsnummer CDCZ38; - Bovigen-Bovec Bij hetzelfde type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007250 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 86070 van 27 september 2004 : **** majoor **** ****. Wouters, aangewezen voor het ambt van attaché van het administratief en technisch secretariaat van **** **** **** type ministerieel besluit prom. 01/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009722 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit bepalende het door de Regie van de gevangenisarbeid te dragen aandeel in de kosten die de Regie van de gevangenisarbeid en het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen type ministerieel besluit prom. 01/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004009724 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot inrichting van de in dubbele boekhouding van de Regie van de gevangenisarbeid en haar controle type ministerieel besluit prom. 22/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 13/10/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende het uniform en het embleem van de leden van de veiligheidsdienst van de spoorwegen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004203246 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004009751 bron rechterlijke macht Arbeitshof te Brussel Bij beschikking van 14 oktober 2004 werd de heer Van Belleghem, G., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, aangewezen, vanaf 21 oktober 2004, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, al

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007255 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren in het **** **** koninklijk besluit ****. 5105 van 23 september 2004 hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 september 2004 : Landmacht. **** **** **** de graad van ka type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007257 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van hulpofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 5107 van 23 september 2004, worden de aangestelde **** kandidaat-hulpofficieren, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007275 bron ministerie van landsverdediging Vacante betrekking van secretaris-generaal bij het Ministerie van Landsverdediging Oproep tot de kandidaten De betrekking van secretaris-generaal is te begeven bij het Ministerie van Landsverdediging. Deze betrekking is zowel(...) Overeenkomstig artik

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007264 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 5115 van 29 september 2004, worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse H. Rys en J. Brioen op 26 september 2004 benoemd in de gr type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004007256 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 5106 van 23 september 2004, worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse K. De Maesschalk en B. Tabureau op 26 september 2004 benoe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004009752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2004 is de heer Delforge, V., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Charleroi. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004018154 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van juristen met een in het Nederlands gesteld diploma Op 25 juni 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaturen voor een door de Kamer georg De ins

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004008217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** maatschappelijk assistenten (niveau ****) voor de **** **** Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. - ****04810. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/11/2004 numac 2004014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De exame
^