B.S. Index van de publicaties van 4 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004011449 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken Aanpassing van de rechten en vergoedingen per 1 januari 2005 Tijdens zijn vergadering van 1 en 2 juli 2004 heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau de tarieven als De aldus ge type wet prom. 13/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004015190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 199 type wet prom. 17/02/2002 pub. 04/11/2004 numac 2004015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Verdragen : 1. Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988; 2. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 wordt eervol ontslag verleend op 31 oktober 2005 aan de heer Roland Axters , adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel (...) Hij type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de verkiezingen van 18 mei 2003 met het oog op de vernieuwing van de federale Wetgevend type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit d.d. 22 oktober 2004, wordt de heer Luc Detroux, auditeur bij de Raad van State, voor een periode van één jaar gedetacheerd bij het Kabinet van de Vice-voorzitter van de Regering van de Franse Dit b type koninklijk besluit prom. 22/10/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. « Computer Services Solutions » als adviesorgaan zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. 28/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004203223 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2004 wordt de beslissing van 24 juni 2004 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de "S.C.R.L. Société intercommunale pour la distribution du gaz, type ministerieel besluit prom. 05/10/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004022835 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende bijzondere bepaling betreffende de samenstelling van de directieraad van het Fonds voor arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203295 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de « Côtes de Sambre et Meuse » erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Afzetting Bij ministerieel besluit van 24 juni 2004, wordt de heer Jean-Jacques Lerat ontheven van zijn functies van beambte vanaf 10 juli 2004. Bij ministerieel besluit van 27 september 2004, word type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004203245 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 22 juni 2004 wordt een erkenning aan de vennootschap « Euristt France SAS » verleend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. Deze erke Bij minis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004036632 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203244 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203297 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » ertoe gemachtigd wordt een lening van 57.015.510 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

decreet

type decreet prom. 30/11/1998 pub. 04/11/2004 numac 2004029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1982

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heren Michel Gilissen en Jean-Yves Renson hebben de Raad van State verzocht om de scho Deze za type bericht prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004018156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Iris Verheven en de heer Yves Van Cutsem hebben bij de Raad van State de schorsing Deze z type bericht prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De vereniging zonder winstoogmerk « S.O.S. Ruralité Brabant wallon » c.s. hebben de scho Het b

document

type document prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk belsuit van 31 juli 2004 wordt, met ingang van 1 januari 2005, de heer Mortiaux, Jean, adjunct-adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pens type document prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004022845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en ontslag van een lid Bij konin Bij het type document prom. 17/12/2003 pub. 04/11/2004 numac 2004029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004203169 bron ministerie van de franse gemeenschap « Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse » . - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 september 2004, wordt de heer Guy Deseyn (...)

erratum

type erratum prom. 23/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203304 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 04/11/2004 numac 2004031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1991

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004022834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2004 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt eervol ontslag verleend uit zij wordt Mevr. Va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004009754 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2004 is de heer Van den Bergh, P., vrederechter van het kanton Zandhoven, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004009755 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2004, dat in werking treedt op 30 november 2004, is de heer Van den Bergh, P., vrederechter van het kanton Zandhoven, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en h Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/06/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Duitstalige Gemeenschap van de Regering van 19 mei 1999 tot uitvoering van artikel 24 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertro

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 septembre 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 135.394 van 24 september 2004, afdeling administratie, VIII ste kamer, wordt het koninklij(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004009753 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van de heer Thienpont, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 november 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004009757 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De heer Lamoureux, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, op datum van 28 november 2004.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 21 september 2004 heeft de heer Hasan Mehmet Özyildiz de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van de Republiek Turkije te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort de provin type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015210 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2004 heeft de heer Mohamed Benali de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van het Koninkrijk Marokko te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies A type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 oktober 2004 heeft de heer Peter Van Bogaert de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van de Republiek Filippijnen te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provinc type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 21 september 2004 heeft de heer Walter Van Mulders de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van de Republiek Benin te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 oktober 2004 heeft de heer Marco Riccardo Rusconi de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van de Italiaanse Republiek te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provinci

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/11/2004 numac 2004008218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Resultaten **** van **** vertalers-revisoren (****/****) (niveau 1) voor alle Federale Overheidsinstellingen, instellingen van openbaar nut, instellingen van de sociale zekerheid, instellingen voor(...) **** van de ****
^