B.S. Index van de publicaties van 18 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/07/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004015215 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 september 2004 wordt de heer Antoon Van Broeckhoven, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004022873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004 wordt, met ingang van 1 oktober 2004, aan de heer Dufour, Jacques eervol ontslag verleend uit zijn ambt van geneesheer De heer type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werkneme type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels, betreffende de loons- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 9 juli 2004 type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de harmonisering van de loonsch type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, de tewerkstelling en de vorming van de risicogroe type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende de oprichting van een fonds voor b type koninklijk besluit prom. 18/10/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036709 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het selecteren en begeleiden van projecten voor projectgebonden mechanismen in het kader van het Protocol van Kyoto

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Overplaatsingen Opdrachten. - Ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 2004 wordt Mevr. Callebaut, Muriel, vanaf 1 juni 2004 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid Bij be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036699 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs

document

type document prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004020080 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Donderdag 18 november 2004, om 14 u. 30 m. Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de lokale besturen en de agglomeratiebevoegdheden - Mon(...) Toegevoegde mondelinge vraag van de heer Erland Pison (N) betreffende « type document prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004021151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 22 november 2004, te 14 uur, in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Brussel Agenda type document prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004031520 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 04/493 van 21 oktober 2004 werd de gewone zitting 2003-2004 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 21 oktober 2004.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004009776 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...) Hij zendt eveneens aang

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004009775 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 9 november 2004 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Oost-Vlaandere - als effec

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004003437 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere lid-Staat van Europese Unie ressorteren 2004/03437 De op 31 december 2003 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder een andere(...) Brussel, 4 november 2004. De voorzitter, E. Wymeer

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 5 oktober 2004 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer LAURENS, Arnold, gevestigd Donkstraat 78, te 2870 Puurs, ge Bij de bes

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004008226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaat Selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de provincies Antwerpen en Limburg - FOD Justitie (ANG04011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 3. VAN DEN BULCK W

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004020083 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 19 november 2004 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vragen. Mondelinge vraag van Mevr. Fatiha Saïdi aan de hee(...) Mondelinge vraag van Mevr. Françoise Schepmans aan de heer Pasca type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/11/2004 numac 2004020081 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 19 november 2004, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. Voorstel van resolutie (van de heren Didier Gosuin en Jacques Si(...) 2. Interpellaties. Interpellaties van Mevr. Julie Fiszman tot de heren
^