B.S. Index van de publicaties van 24 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 wordt de heer Denis Delvax, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2004-2005 : 1° de uitoefening van zijn mandaten van assistent b 2° de ui type koninklijk besluit prom. 08/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022885 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten, met het oog op de regularisatie van bijzondere dossiers betreffe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detacheringen Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, wordt de detachering van de heer Werner Weymeersch, auditeur bij de Raad van State, bij de beleidscel van de Minister van Binnenlandse Zaken, verlengd voor een periode type koninklijk besluit prom. 26/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 42 bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 16/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004003441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004003442 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1983 tot regeling van de uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2004, wordt de heer Philippe Quertainmont, Staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van de selectiecommissie voor het ambt van federaal ombudsman bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004203498 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2004 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Saint-Ghislain, vanaf 14 oktober 2004, voor een periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkom De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022913 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raadgevend Comité voor de pensioensector Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 3 november 2004, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Raad Bij het

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

decreet

type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de overeenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland inzake de regeling van « werkvakanties » type omzendbrief prom. 10/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 550. - Informatie aangaande sommige technische aanpassingen aan de personeelsplannen 2005 met betrekking tot de loopbaan A. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004020084 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 24 november 2004, om 14 u. 30 m. (De vergadering zal eventueel worden verlengd) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Op(...) - Interpellatie van Mevr. Martine Payfa (F) tot de heren Charles Picqu

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004007294 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2005 Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, blz. 76257, Franse tekst, in de tabel onder de titel « Postes vacants », kolom « Total - Forces armées - T », tegenover de type erratum prom. 28/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur van Infrabel. - Erratum

arrest

type arrest prom. 01/09/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022880 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022904 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2004, dat u Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004009784 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap van de « Commissie Kunstenaars » Krachtens het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de organisatie en de werkingsmodaliteiten van de « Commissie Kunstenaars », gepubliceerd in het Belgisc De type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openstaande betrekking van « adviseur-generaal Productie en Distributie » binnen het Directoraat-generaal Geneesmiddelen. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende, titularissen van de graad van rangen 13 of 14 ter kennis gebracht(...) Besch type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openstaande betrekking van « adviseur-generaal Beheerscontrole » binnen de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbenden, titularissen van de graad van rangen 13 of 14 ter kennis gebracht dat de (...) Besch type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022798 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openstaande betrekking van « adviseur-generaal Operaties » binnen de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbenden, titularissen van de graad van rangen 13 of 14 ter kennis gebracht (...) Besch type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022800 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openstaande betrekking van « adviseur-generaal Legal management, Raden en Commissies » binnen het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbenden, titularissen van de graad(...) Besch

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004009785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 2004 : - is aan de heer Gadisseur, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen; - is de aa Het beroep to type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004009786 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 is Mevr. Rousselle, M., ere-kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 8 november 2004 is de B.V.B.A. RE.DE.CO, rue des Viaducs 259, te 7020 Nimy, erkend geworden voor het afb(...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 8 november 2004 is het laboratorium ISSEP, rue du Chéra 200, te 4000 Luik, erkend geworden voor de volge - Werk

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Artikel 1. De Directieraad bestaat uit de houders van een management- en staffunctie en uit de ambtenaren die bekleed zijn met een graad die ing De Dire type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004022886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor de pensioensector I. Plenaire vergaderingen van het Comité Artikel 1. De plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector, hierna het Comité genoemd, vergadert op i II. Uit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004008228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** medewerkers onderhoud domein voor de Nationale Plantentuin van België te **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Van Der (...) 2. **** ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004008227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten « begeleiders » (niveau C) voor het gesloten centrum van Vottem. - Dienst vreemdelingenzaken. - FOD Binnenlandse Zaken (AFG04804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidate(...) Geen

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 24/11/2004 numac 2004011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^