B.S. Index van de publicaties van 2 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004022878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkominge(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het gedeelte van de heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur, verschuldigd door Infrabel aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004015218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2004 worden Mevr. Renata Vandeputte en de heren Joost Boudry, Frank De Wispelaere, Luc Timmermans, Theo Van Moer en Frank Van Thournout, adjunct-adviseurs, met ingan Bij ko type koninklijk besluit prom. 22/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004002140 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van maximum 60 maal 2.000 EUR aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die participeren in de monitoring van het recht op maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp-200 type koninklijk besluit prom. 16/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004022947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten die behoren tot de niveaus 1 en 2+, en tot wijziging van het konink type koninklijk besluit prom. 18/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 24/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004002141 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van 10 maal maximum 12.500 EUR aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die participeren in het pilootproject « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » type koninklijk besluit prom. 24/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004021143 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 23/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004022934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 9 november 2004 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende (...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Bij ministerieel besluit van 9 november 2004 wordt van de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastg(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 24/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004022935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2003, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 04/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004022921 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het terugbetalingsbedrag van de kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 19/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 19 van dezelfde w type ministerieel besluit prom. 23/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004022930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004036733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair o

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004203584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toepassing van de vrijwillige etikettering van het rundvlees

decreet

type decreet prom. 03/05/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 10/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004203609 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004203549 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 oktober 2004 in zake E. Vyncke, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 9 november 2004, heeft de « Schen

erratum

type erratum prom. 03/09/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004002127 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de bedragen van het leefloon. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004009812 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Bij beschikking van 15 november 2004, van de eerste voorzitter van het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004007302 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5196 van 10 november 2004, wordt Mevr. C. Geernaert, directeur van het Secretariaat van de Minister van Defensie, benoemd tot regeringscommissaris bij he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004012349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juni 2004 wordt Mevr. Geneviève Degives, met ingang van 1 juli 2004 benoemd tot Voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude, voor een periode v Bij kon

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/12/2004 numac 2004203572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^