B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005038000 bron raad van state Belgische Kamer der Podologen « B.K.P. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1939, nr. 632. Laatst bekendgemaakte lijst : 1991, nr. 186 Samenstelling van het best Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005038003 bron raad van state Beroepsvereniging der Verhuurders van Railtransportmiddelen « Lomatfer », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1946, nr. 120 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 17 Herziening type wet prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005038002 bron raad van state Nationale Unie der Invoerders, Uitvoerders en Groothandelaars in Fruit, Groenten en Primeurs, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1940, nr. 4 Laatst bekendgemaakte li Herziening va type wet prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005038001 bron raad van state Verbond der Belgische Beroepsvereningen van Geneesheren-Specialisten, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 379. Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr. 136 Voor de raadple type wet prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005009007 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 5 december 2004 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Nationaal Geografisch Instituut van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/10/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004022974 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007322 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële s type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004007320 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang uit het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit **** 5306 van 9 december 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 14/01/2005 numac 2005009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 11/01/2005 pub. 14/01/2005 numac 2005014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het paritair comité bij Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004003472 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 63 van de Programmawet van 9 juli 2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2004 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : de heren : Emmanuel Rixhon, Luc De Lobel, o type ministerieel besluit prom. 13/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004023003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007319 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2005 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004007321 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 86154 van 8 december 2004 : Wordt generaal-majoor ****. **** ontslagen uit het ambt van chef van de divisie «*****» van de **** « operaties Wordt **** type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2002 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en het huren van zalen van het Planetarium type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzingsvoorwaarden van de leidend ambtenaar van de Regie van gevangenisarbeid en van de aan de uitoefening van deze functie verbonden toelage type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007316 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2004 - januari 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031581 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Regering, bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Oxfam-Solidariteit » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de opdrachthouder van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om de verzoekers te horen in het kader van het beroep dat overeenkomstig artikel 171 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bij de Reg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Vereniging van Liefdadigheidswerk van het Leger des Heils in België » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de regeringscommissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Terre » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « La Poudrière » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031580 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Spullenhulp » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende ontslag en benoeming van de commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005200012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200022 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 november en 9 december 2004 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ing - de v.z type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200029 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 december Die zaak type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200021 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 december b. Bij v type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200019 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 18 oktober 2004 in zake het openbaar ministerie en de Minister van Financiën tegen M. De Schutter en anderen, waarvan de expedi « Sch type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200018 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 november 2004 in zake J. Rits tegen E. Arnaert en de n.v. Naviga, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is inge « Houde type bericht prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200017 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 december 20 Die zaak

document

type document prom. 07/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004022992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tussen België en Nederland inzake de handhaving van sociale verzekeringsuitkeringen

erratum

type erratum prom. 23/06/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 december Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004007318 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5303 van 9 december 2004, wordt kolonel **** ****, ****., benoemd tot de graad van generaal-majoor op 26 december 2004 **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005003014 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2004, dat in werking treedt op de 1 e januari 2005, wordt het mandaat van de heer William Fraeys, als voorzitter van he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 december 2004, dat uitwerking h - de da

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005009023 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissenvoor het jaar 2005. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de N De kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005009021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 17 december 2004, is aan de heer De Splenter, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Dentergem . Het beroep tot nietigver(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200030 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a) Bij arresten nrs. 137.700, 137.720, 137.678 en 137.679 van 26 november 2004 in zake respectievelijk de eenpersoons - b.v.b.a. « Résidence Bie 1. Sch

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de executieve van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand

verslag

type verslag prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004031554 bron brussels hoofdstedelijk parlement Controlecollege Bekendmaking van het eindverslag van het controlecollege betreffende de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en van de individuele kandidaten voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 13 juni 2004, ove Voor de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 oktober 2004 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 januari 2001 houdende benoeming van de voorzitter en d

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005009019 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 136.607 van 25 oktober 2004 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 6 maart 2001 waarbij de heer André Simons, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, wordt a type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004023032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 136.381 uitgesproken door de Raad van State op 21 oktober 2004 vernietigt artikel 2.4 van het koninklijk besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot va type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2004023033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 136.261 uitgesproken door de Raad van State op 3 november 2004 vernietigt de woorden « ze wordt verricht op voorschrift van een geneesheer-specialist voor oto-rhino-laryngologie, voor neurologie, vo - in ar

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 4 januari 2005 is het laboratorium van VITO, Boetetang 200, te 2400 Mol, erkend geworden voor de vol 1. De bepaling

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 25/11/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031576 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/535 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 04/07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2004

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG05803) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van d(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2005 numac 2005200023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheer-inspecteurs (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG05004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Toelaatb

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005003003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij
^