B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2004012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004011514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt aan de heer Gilot, Jacques, op het einde van de maand maart 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belangh type koninklijk besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2004012366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2004012374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2004203798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor wer type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2004023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 december 2004 wordt de heer Morbe, Eric Maria Oscar, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2004, eervol on De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005200048 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 december 2004 wordt het studiebureau Ecorem van 7 december 2004 tot 15 januari 2007 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : industriële Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005200046 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 23 november 2004 wordt de erkenning voor de opstelling, de herziening of de wijziging van de gemeentelijke plannen van aanleg, toegekend aan Mevr. Dominique-Anne Falys, voor een duur van vier ja Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005200047 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2004, dat op 14 oktober 2004 in werking treedt, wordt een vergunning voor gaslevering verleend aan de vennootschap "Electrabel Customer Solutions S.A.", waarvan de maatschappelijke zetel Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 30/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de commissie belast met de beoordeling van de specifieke beroepsgeschiktheid van de kandidaten voor sommige graden bij de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid voorzien in artikel 2 van het koninkli type ministerieel besluit prom. 12/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200050 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 van organisatieafdelingen 50 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 22/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200052 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 12/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200049 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 17/10/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200054 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200056 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2005022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de risicoactiviteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/01/2005 pub. 20/01/2005 numac 2005000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005200055 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 december 2004 in zake de v.z.w. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds tegen F. Meyfroidt, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « Schen

document

type document prom. 21/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000003 bron federale overheidsdienst kanselarij van eerste minister Gebruik van technisch materiaal - vuurwerk

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2004023040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2004 wordt de heer Sauvage, Philippe, met ingang van 1 juni 2004, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondhe De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2004023044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2004, wordt Mevr. Delbrassinne, Solange, met ingang van 1 juli 2004, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezon De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 27 december 2004, wordt de heer Coenen, Godefridus, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Vilvoorde-Machelen met ingang van 27 juli 2004.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2004012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer Jacques Gilot De betrokken organisa De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005009034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 is aan de heer Delaere, Ph., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque. Het is hem vergund de Bij koni

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005095086 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 30 november 2004, wordt d De door

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/01/2005 numac 2005054248 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Joosen, Joseph Simon Catharina Joseph Simon Catharina Joosen, ongehuwd, geboren te D Alvorens te besl
^