B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige persone type koninklijk besluit prom. 17/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 20 februari 1980 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteiten voor toepassing van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005003028 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200226 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 15, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200227 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Virginie, geproduceerd vóór 4 december 2003, met als producent de firma Megamax type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Caravelle, geproduceerd vóór 4 december 2003, met als producent de firma Megamax type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Corfu met als producent de firma Houtindustrie B.V. type ministerieel besluit prom. 04/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Tom met als producent de firma Mobiline type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Nico met als producent de firma PEP Möbel Vertrieb type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Chris met als producent de firma Neyt type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Belle met als producent de firma Mobiline

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2004031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2004, wordt de heer Jan Govaerts , directeur ambtshalve ontslagen uit zijn functies met ingang van 6 september 2004 overeenkomstig de artikele(...) Beroep tot nietigverklaring

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005200241 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 en 28 december 2004, 4, 14 en 17 januari 2005 ter post aangetekende brieven en te - J.-P. type bericht prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervoerders in het kader van artikel 74/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vre Indexer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 03/02/2005 numac 2004203879 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2004-2005 aan het secundair onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005009074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton SaintNicolas : 1, vanaf 1 september 2005; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Mechelen : 1, vanaf 1 oktober 2005; - Turnhou - Gent : 2, waar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005009073 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004, in werking tredend op 14 februari 2005, is Mevr. Matagne, C., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Dinant en te Namen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspr Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005003043 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...) Brussel, 26 januari 2005. De Voorzitter, E. WYMEERSCH.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 19 januari 2005 is de B.V.B.A. AMZ, Weeltjes 19, te 2040 Zandvliet, erkend geworden voor het af(...) Bij ministerieel besluit van 19 januari 2 type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 19 januari 2005 is de N.V. TRANSLAB Asbestlaboratorium, Meerstraat 8, te 9270 Laarne, erkend gew(...) - Meting van asbestvezels in lucht volgens de proc

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005200242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** adjunct-**** (niveau ****) voor het **** van het Directoraat-generaal Uitvoering van **** en **** **** **** (****04827). Uitslagen 1 **** groep 2. ****, ****,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/02/2005 numac 2005054255 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Zanardini, Gilbert Zanardini, Gilbert Jean, echtgescheiden in eerste echt van Goffin Alvorens te bes
^