B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005007026 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005 type wet prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005003044 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank-, (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005021019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een a type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004023037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5 000 EUR aan « Forum des Juges de l'Union europénne pour l'Environnement a.s.b.l. » type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2004 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangele type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2004014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de technische exploitatie van vliegtuigen behorende tot de algemene luchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005009093 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005022070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenningvan stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 12/10/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005200164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005022054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel Besluit tot toekenning van een toelage van 1.864.716 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 januari 2005 wordt Dokter Jochmans, Kristien, uit Vilvoorde, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erken type ministerieel besluit prom. 31/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2003 type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005009092 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005022084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde. - Benoeming van een lid2005/22084 Bij ministerieel besluit van 26 januari 2005, wordt Dokter Hustinx, Roland, uit Fléron, doctor in de genees-, heel- en verloskund type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie N c = 1,6002 NE = 1,3810

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van V.Z.W. ERSV Vlaams-Brabant als erkend regionaal samenwerkingsverband type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004036698 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005035123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van V.Z.W. ERSV West-Vlaanderen als erkend regionaal samenwerkingsverband

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005200253 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 december Die zaak type bericht prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005200250 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 december 20 Die zaak

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en leden. - Kamers van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige e Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005035120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 december 2004 wordt de heer Jozef Geuvens , directeur, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II (ranginneming 15/11/1997) en worden benoemd tot Ridder in d(...) - de heer John Becaus (Ou

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005021018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Vacante betrekking van coördinator « raciale discriminaties - integratie » (Franse taalrol). - Oproep tot kandidaatstelling Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat een (...) 1) F type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009077 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Elsene : 1 ; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 5 (*); - adjunct-secretaris bij het parket van de pr(...) - beambte bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009078 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2004, in werking tredend op 28 februari 2005, is de heer Vervloesem, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek Betrokk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004, is de aanwijzing van de heer Van Lerberghe, L., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 fe Bij kon

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van de Mededeling. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0002 : Assubel Arbeidsongevallen Gemeenschappelijke Kas/APRA GVK Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 21 j

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009086 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De aanwijzing van de heren Allegaert, M. en Dujardin, P., onderzoeksrechters in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaa type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009091 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Van Weert, Y., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 15 februari 2005 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009090 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Janssens, A.-M., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009081 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Harmel, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009088 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De aanwijzing van Mevr. Matagne, M.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009080 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De heer Rozie, M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 28 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009085 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van Mevr. Schelkens, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 maar type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009084 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De heer Desmette, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 14 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009089 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De aanwijzing van de heer Hecq, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 15 februari type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009087 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De aanwijzing van de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 februari type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009083 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Desmet, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 februari 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005009082 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer van der Eecken, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 februari 2005.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005200247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Resultaten Selectie van **** weervoorspellers (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****04812). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****-****,(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005200249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige weervoorspellers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG04812). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. TRUYEN, JOERY, 2980 ZOERSEL 2. HAMERS,(...) 3. DE TROYER, WIM,

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/02/2005 numac 2005011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2005 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2005 respectievelijk vastgestel Iga = 0
^