B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009060 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 december 2004, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** **** **** type wet prom. 21/09/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1° het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging , 2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging , 3° de Wereldpostconventie en het Slotprotoco type wet prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005200245 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 21/2005 van 26 januari 2005 Rolnummer 2942 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt de heer Patrick Staes, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Fe Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 20 januari 2005 wordt de heer Willy Deroover, eerste voorzitter van de Raad van State, op 1 november 2005 in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt het ontslag van de heer Binon, Michel, uit zijn ambt van bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen vastgesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt de heer Gilles de Guchteneëre aangesteld als bijzitter bij de franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2004, dat uitwerking heeft op 1 juli 2005, wordt aan de heer Gilbert Fourneau eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land. Hij Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 december 2004 wordt, met ingang van 1 december 2004, aan de heer Gillain, Alain eervol ontslag verleend uit zijn ambt van genee De heer Gil type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en aanwijzing en erkenning van werkende en plaatsvervangende leden van de Stagecommissie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de la type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van bijzitters bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 01/02/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van bemonsteringswijzen voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het kinderbijslagfonds "Familienzulagenkasse der Ostgebiete - Caisse de Compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est" type koninklijk besluit prom. 11/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchten type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2000 ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005002013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Uitbreiding van het controledomein van de N.M.B.S. voor het controleren van haar elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 1 februari 2005 mag het "Bureau voor Wettelijke Controles" van de N.M.B.S., in afwijking op de v type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van analysemethoden voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 1 februari 2005, wordt de heer Johan Baert, Staatsraad, gemachtigd om een mandaat van voorzitter bij het Vlaams Commissariaat voor de Media uit te oefenen, voor een type ministerieel besluit prom. 13/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, de minnelijke sc type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij min type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Bevorderingen. - Opdrachten. - Mobiliteiten. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2004 wordt Mevr. DE COCK, Caroline, vanaf 1 september 2004 toegelaten tot de Bij beslui

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005200243 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december Die zaa type bericht prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005200300 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 13 december 2004 in zake N. El Bkakla tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Jans-Molenbeek, waarvan de 1. « Ve type bericht prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005200298 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 december Die zaak

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005003058 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. 27/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005200205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de "index coût de télévision" voor het jaar 2002

erratum

type erratum prom. 10/11/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur voor de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. - Erratum type erratum prom. 09/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd. - Erratum. type erratum prom. 22/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. - Erratum type erratum prom. 12/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 22/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031037 bron ministerie van brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algmene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009101 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 17 december 2004, werd de heer Van Bocxstaele, G. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 maart 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in h type beschikking prom. 09/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2004 : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het - wordt Mevr. A type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005029011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 januari 2005, wordt de Gouden M De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005003051 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2005, wordt de heer Michel Vermaerke benoemd tot lid van het directiecom Bij hetze

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; ; - te Turnhout : 1; (vanaf 1 november 2005); - te Brussel : 13. Deze plaatsen verv(...) - te Dendermonde : 1; (vanaf 1 maart 2005).

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009100 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is Mevr. Broeckx, T., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is de aan Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009098 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Rasquin, J.-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter s Het is

verslag

type verslag prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2004011548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2003 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand Op 1 juni 2003 on(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005003049 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005200206 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunning. - Beslissing nr. 14/2004 van 15 december 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de " Gelet op het decr

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005009045 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 22 januari 2004, is ten verzoek van : 2. Mevr. De

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 januari 2005 heeft de heer Jean Baptiste Godts de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek IJsland te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest en h type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 januari 2005 heeft de heer Louis Verbeke de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Koninkrijk Spanje te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 09/02/2005 numac 2005054256 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Juprelle, Paul De heer Juprelle, Paul, geboren te Luik op 22 december 1947, ongehuwd, Alvorens te b
^