B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005000055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 15/02/2005 numac 2005022126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005000056 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 31/01/2005 pub. 15/02/2005 numac 2005012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken Erratum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2005 pub. 15/02/2005 numac 2005011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lijst van onroerende goederen die in beheer worden gegeven aan het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, respectievelijk aan het extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 15/02/2005 numac 2005200428 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de oriëntatieraad van de « Office de Promotion des Voies navigables »

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005200379 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 januari 200 Die zaak type bericht prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005003052 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Sector directe belastingen Bericht aan de kleuter- en lagere scholen betreffende de aftrek van de uitgaven voor kinderopvang De voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van de uitga Voortaan worden d type bericht prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-Generaal Vervoer te Land Bericht Bijwerking van 31 december 2004 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de s I. Regleme

document

type document prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005020011 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 15 februari 2005, om 9 uur Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Energiebeleid. Uiteenzetting van de mi(...) Gedachtewisseling. - Mondelinge vraag van de heer Jacques Simonet (F) aan Mev type document prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005095092 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de levensverzekeringscontracten onderschreven in het kader van de produkten « Z De ov

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005200204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2003 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor positieve discriminatie, met toepassing van artikel 5 van het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 januari 2005, wordt de heer Noël, Frank, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint met ingang van 1 janua type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2004 : 1. Werd te Port Vila een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Vanuatu. 2. Werd de heer Hervé Collard benoemd tot honorai 1. Werd te Nuu

verslag

type verslag prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005020013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 16 februari 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Negende verslag over « De staat van de armoede in het Brussels Hoofdstedel(...) Rapporteurs : Mevr. Nadia El Yousfi en de heeer Jan Béghin. - Bespr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005022112 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 januari 2005 wordt de heer Hans Stroobants, aangenomen dierenarts te Tervuren, benoemd tot plaatsvervangend inspecteur-dierenarts voor de provincie Vlaams-Brabant.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/02/2005 numac 2005011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Belgisch Instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hiernavolgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij(...) Opmerkinge
^