B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type wet prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009116 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van april 2005 De Federale Overh De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het statuut van de ontvluchten van de Oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002 gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 januari 2005 worden benoemd met ranginneming op 15 november 2004 : Leopoldsorde Officier De heer Siaens Leo, gewezen hoofdredacteur. Ridder De heer de Winter Jan, hoofdredacteur; De Zij zullen het burgerlij type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 5357 van 20 januari 2005, neemt kapitein ****. ****, **** als kapitein op 26 juni 2002. Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein ****. **** ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005007042 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5353 van 20 januari 2005, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen beroepsofficier ****. ****, op 1 januari 2005, ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005007044 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5359 van 20 januari 2005, wordt aan de heer Etienne, Yves-Marie, Adjunct Admini type koninklijk besluit prom. 17/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005011043 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Socia type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaans type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een geschenk type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectora type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de vorming met middel type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een geschenk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 31/01/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005027013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de afbakening van de zones en agglomeraties voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

decreet

type decreet prom. 24/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005200523 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 januari 2005 in zake J. Bronckart tegen de n.v. Fortis Bank, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005200522 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005200557 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 januari 2005 in zake het college van burgemeester en schepenen van de stad Tielt tegen E. Maes en M. Vande Vyvere, waarvan de ex « Sche type bericht prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005200521 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 decem b) Bij type bericht prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2005, bl. 5634, moet de hoofding gelezen worden zoals hieronder : Gemeentelijk ontwikkelingsplan van de stad Brussel Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 dece STAD BRUSSEL O

arrest

type arrest prom. 08/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005003066 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commssie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Landmacht **** koninklijk besluit ****. 5349 van 20 januari 2005, wordt de ****, ****. ****, benoemd tot de graad van ****-kolonel Marine **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005003048 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der douane en accijnzen Benoeming. - Mutaties Bij koninklijk besluit van 9 december 2004, wordt de heer Monnier, Jean-Michel A.J.R.G., eerste attaché van financiën bij de Administratie der douane Bij besluit v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 januari 2005, wordt de heer Cremers, André, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Leopoldsburg/Hechtel-Eksel/Peer met ingang van 6 novemb

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009123 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1, vanaf 18 augustus 2005; - bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1, vanaf 1 oktober 2005 ; - beambte bij de griffie(...) - van het hof v type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2005, bladzijde 1981, regel 14, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ge

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005018017 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving door detachering vanuit een openbare dienst voor onmiddellijke indiensttreding van drie enquêteurs voor de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 j(...) Zij type aanwerving prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005018018 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een wervingsreserve van een tweetalige documentalist Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het to(...) 1. Algemen type aanwerving prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 5360 van 20 januari 2005 : De aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 140**** promotie van de faculteit sociale en militaire wet Landmacht **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009121 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005 is de aanwijzing van de heer Allaert, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van v Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 14 februari 2005 : - is aan Mevr. De Rijst, S., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het arbeidshof te Brussel. Dit besluit t - is aan de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005009122 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2005 : - is de heer Wauthier, Ch., erearbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, bevorderd tot Commandeur in de L Hij zal h

lijst

type lijst prom. 04/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 1 februari 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in ge PR/001

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/02/2005 numac 2005200488 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 28/2005 van 9 februari 2005 Rolnummer 2459 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 december 2001 betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden al Het Arbitrag

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004003466 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 7 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2004003467 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 13 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^