B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005009114 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 22 december 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005009131 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens type wet prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005003072 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende bijzitters van de Vestigingsraad type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen en van essentiële eisen in verband met de geluids- en uitlaatemissies voor pleziervaartuigen type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2004, dat in werking treedt op 22 december 2004, wordt Mevr. Celien Vanmoerkerke, te Moorslede, als vertegenwoordigster van een der meest representatieve werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 3 februari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 25 januari 2005 : wordt Mevr. Hilde DUROI, te Anderlecht, plaatsvervangend lid van de Nationale Arbeidsraad, als ve wordt de he type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005011065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2005 wordt aan de heer Roger Dewit, attaché bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 januari 2005 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij ge De heer type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2004012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook type koninklijk besluit prom. 29/03/2004 pub. 02/03/2005 numac 2004011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 februari 2005 wordt de heer Hannes, Daniël, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Arendonk/Ravels/Retie, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 21/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005002021 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 20 januari 2005, wordt de heer Bernard Van Belle, industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 december 2004. type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2005 - 2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2005 - 2013 type ministerieel besluit prom. 08/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022138 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende aanduiding, bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen aangaande tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 17/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022174 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de functiefamilies en de gecertificeerde opleidingen in de niveaus B en C type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toekenning van een premie voor leidinggevenden aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van een adviseur Bij ministerieel besluit van 8 december 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2004, wordt Mevr.

document

type document prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 januari 2005, dat in w wordt de hee type document prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 februari 2005, dat uitwerking h wordt Mevr. type document prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2004 Koninklijke besluiten van 3 februari 2005 I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : Cloesen, Joseph, adviseur bij het Departement; Worden benoemd tot de type document prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Bij besluit van de Directeur-genera Paritair Subcomit

erratum

type erratum prom. 22/12/2004 pub. 02/03/2005 numac 2005011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Departementale Raad van Beroep. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2005, wordt de heer Joël Hubin, Eerste Voorzitter van het arbeidshof te Luik, benoemd tot voorzitter van de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep ingestel Bij ko

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005009155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, dat in werking treedt op 31 maart 2005, is de heer Maréchal, L., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005009154 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 december 2004 is de heer Maréchal, L., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal he

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Selectie van **** burgerlijk bouwkundig ingenieurs (niveau ****) voor de Regie der **** (****04005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. **** ****(...) 2 **** NA **** type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****04803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 3. **** DO type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2005 numac 2005200647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor het Ministerie en de Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB04803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de st(...) 1. VANDE
^