B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden. - Benoemin Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een organisatie van werkgevers in uitvoering van artikel 26 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de gl type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005027147 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 27 december 2004 wordt de aan de « S.P.R.L. Bureau de Recherche en Aménagement du Territoire » toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van de gemeentelijke plannen Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2004 pub. 07/03/2005 numac 2005035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel d.d. 29 juli 2004

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005027148 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005027151 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de handel van zaaizaad van groenvoedergewassen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005012063 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 28 februari 2005 werd de heer Maurice Dirix, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 1 maart

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit v Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005, dat Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringGewestelijke Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 februari 20 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 17 februari 2005, wordt Mevr. De Bolle, Catherine, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Ninove, met ingang van 3 december 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 februari 2 - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2004000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 17 februari 2005, wordt de heer Ronny Vercruyssen tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005018026 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Werving van een attaché - niveau A Tweede oproep tot kandidaten Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een attaché. Er zal een wervingsreserve worden a(...) 1. Het Vas

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005009179 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Hardy, C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigve type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005009178 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Baecker, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2004000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005200661 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 42/2005 van 23 februari 2005 Rolnummer 3006 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005200696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor het Veiligheidskorps van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Zone Brussel. FOD Justitie (ANG04827). - Uitslagen 1e groep Rangschi(...) 1. DESP type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005200695 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** technisch assistenten-tekenaars (niveau ****) voor de 8 **** te **** (Namen). - Ministerie van **** (****04009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/03/2005 numac 2005054266 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Salvaggio, Salvatore Salvaggio, Salvatore, ongehuwd, geboren te Pietraperzia (...) Alvorens te besl
^