B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005022151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2005, wordt aan de heer Derua, Leo, op het einde van de maand maart 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2005, wordt aan de heer Oris, Eugène, op het einde van de maand november 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2005 : In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wordt bevorderd van w De heer Anci type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005000302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005200586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 25/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 28/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de instellingen gemachtigd om dit getuigschrift a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003093 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 februari 2005 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 02/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003123 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005027146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van bedrijven voor vorming door arbeid type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005035266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005027080 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 wordt de heer Jean Pipart tot lid van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik benoemd als lid van een instelling voor economische ontwikkeling v Bij be

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité. De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stelle Artikel

document

type document prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005020021 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 8 maart 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie Interpellatie van Mevr. Caroline PERSOONS (F) t(...) Toegevoegde interpellatie van de heer Frederic ERENS (N) betreffende

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor sec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter van de Kamer voor Onderwijs van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap bepaald in artikel 5, § 2, van het decreet van 12 juli 1990 tot opricht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200599 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2002 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hain type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2004 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Institut supérieur d'architecture de la Communauté type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de tweede zittijd 2004, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2002 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per groep ambten voor het jaar 2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau voor de jaren 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de secretaris van de Academische Raad van de "Université de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bijkomende lestijden-leraar aan het « I.T.C.F » van Morlanwelz worden toegekend voor het schooljaar 2004-2005, met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwk

erratum

type erratum prom. 02/04/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2004, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen ge

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005021026 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Benoemingen in de Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004 werden in november 2004 : Leopoldsorde Commandeur - Mevr. De Lame, Danielle, werkende lid van de Koninklij Kroonorde Grooto type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2005 wordt, met ingang van 1 januari 2005, benoemd voor een mandat van drie jaren in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke A - de heer P

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Leo Derua vanaf einde maart 2005 De betrokk De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Eugène Oris De betrokken organisaties wor De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid Directie Politiebeheer Financieel deskundige. - Oproep tot kandidaten Functie : Financieel deskundige Aard van de functie : fulltime detachering Graad : Bijzondere Rekenplichtige van Taalrol : Nederlandst

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005018025 bron wetgevende kamers **** van een **** van technici ****2 (****/****) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van technici ****2 (elektriciens) voor de ****(...) ****. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005009181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2005 : - is aan Mevr. Swennen, L., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde; - is de heer H - is Mevr. Fr

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 08/03/2005 numac 2005012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Bij ministerieel besluit van 18 februari 2005, is de N.V. Brussels Concrete, Antwerpselaan 20, te 1000 Brussel, erkend geword(...) Bij ministerieel besluit van 18 febru
^