B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200674 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 8/2005 van 12 januari 2005 Rolnummer 2938 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke ver Het Arbitra type wet prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200672 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 6/2005 van 12 januari 2005 Rolnummer 2911 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 4 september 2002, gestel Het Arbit type wet prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005009159 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 februari 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200712 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 12/2005 van 19 januari 2005 Rolnummers 2887, 2888, 2915, 2941, 2958, 2975, 2976, 2980 en 2983 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 16 juli 2002 « tot wijziging van verschillende bepalingen tenein Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van het waardevervoer type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005035301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 7 februari 2005 wordt de heer Philippe Quarmeau, attaché, bevorderd tot de weddenschaal A21, met ingang van 1 januari 2005. Bij ministerieel besluit van 7 februari 2005 wordt de hee Een beroep tot

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005035300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van V.Z.W. ERSV Limburg als erkend regionaal samenwerkingsverband type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2004 pub. 11/03/2005 numac 2005035299 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtsopvolging van de Vlaamse openbare instelling « Toerisme Vlaanderen » en de overdracht van personeel en goederen naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap « Toerisme Vlaanderen »

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200652 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 februari 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 februari Die zaak

document

type document prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005095097 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Overdracht van een gedeeltelijke verzekeringsportefeuille tussen een onderneming gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een Belgische onderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, F Huidige

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2004 pub. 11/03/2005 numac 2005200610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Media-opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2004 pub. 11/03/2005 numac 2005200609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 28/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005003150 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/01/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005031060 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 05/42 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2004 naar het dienstjaar 2005. - Uittreksel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005009194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2005 is de aanwijzing van de heer Henry, Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200739 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 3 februari 2005 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen J. Hanquet, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « 1. Sc

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2005, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl type vergunning prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2004000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 25/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet . - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200673 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 9/2005 van 12 januari 2005 Rolnummer 2805 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 304, type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200719 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 24/2005 van 26 januari 2005 Rolnummer 3011 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 67ter van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200716 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 22/2005 van 26 januari 2005 Rolnummer 2951 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, zesde lid, 3°, van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 12 van 1 Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005200662 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 44/2005 van 23 februari 2005 Rolnummer 2927 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Energie » voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. - Ref. : ANG05708 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieproce(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Geneeskundige Verzorging » voor de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ref. : ANG05711 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname(...) Op de ui type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur van de Stafdienst Personeel & Organisatie voor de FOD Economie, K.M.O. en Middenstand en Energie. Ref. : ANG05714 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname a(...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Stafdienst Personeel & Organisatie voor de FOD Mobiliteit en Vervoer en voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Ref. : ANG05712 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde (...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een adjunct-administrateur-generaal voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Ref. : ANG05704 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedur(...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Vervoer te Land » voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Ref. : ANG05709 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Statistiek en Economische Informatie » voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Ref. : ANG05707 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor de(...) Op de ui type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur-generaal voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Ref. : ANG05705 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) Op de uiterste type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur-generaal voor het Fonds voor Beroepsziekten. - Ref. : ANG05703 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op (...) - tenminste houde type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2005 numac 2005008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Bescherming volksgezondheid : plantaardige en dierlijke productie, verwerking en distributie van levensmiddelen » voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Ref. : ANG057(...) De
^