B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005024002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van de statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Cont type wet prom. 13/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verhoging op 1 oktober 2004 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 113,87 (basis 1996 = 100) Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Jaarbedragen) 1. Het koninklijk besluit van 21 dece(...) De maximale tegemoetkomingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005007070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Luchtmacht Bij koninklijk besluit ****. 5394 van 23 februari 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de **** **** **** op de type koninklijk besluit prom. 25/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 413bis tot 413sexies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende de satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005022199 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005 wordt, met ingang van 1 augustus 2005, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Noël Van Der Stede, die aanspraak heef(...) Bij hetzelf type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vervoer type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 300.403,- EUR aan de V.Z.W. ATOMIUM in toepassing van bijakte nr. 8 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaa type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005022247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese farmacopee, vijfde uitgave type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005022237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 225 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005035315 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005027161 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden die de overtredingen van de wettelijke bepalingen inzake het kijk- en luistergeld moeten opsporen en vaststellen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005022129 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - De integratie van de O.C.M.W.'s in het netwerk van de Sociale Zekerheid

document

type document prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005095098 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 22 februari 2005, wordt aan de onderneming « DVV verzekerin - « Kapi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005200660 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Overlegcomité voor het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005200675 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vermindering van de registratierechten op de schenkingen van roerende goederen. - Errata type erratum prom. 04/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005035314 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van h type erratum prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der ge - wordt de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005200742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Gianni Duvillier, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het Behe Bij hetzelf

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005200670 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 5/2005 van 12 januari 2005 Rolnummer 2910 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, gesteld door de vre Het Arbit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005009201 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangeteke(...) Hij zendt eveneens aangetekend type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005009202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005009203 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2005 : - is Mevr. Goeminne, V., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brugge, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van - is Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005002030 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 februari 2005, wordt Mevr. Loosen, Martine, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur (...) Bij ministerieel besluit van 18 februari 2005, wordt de heer. Gert Jansens, tot

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003074 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de EER ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 22 maart 1993 Na herzie type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003073 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, inzonder Na herzienin type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003080 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies waarvan in België een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de bele Na herziening type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003081 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de derivatenspecialisten naar Belgisch recht waaraan een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingso Gelet op het k type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003075 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de EER ressorteren en die in België, in het Kader van het vrij verrichten van diensten, zoals bedoeld in artikel 66 van de wet van 22 maart 1993, van het publiek gelddep De type lijst prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005003082 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggi Gelet op h

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2004 wordt de vergunning type vergunning prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen **** **** besluit van 5 mei 2004 wordt de vergunning om **** ****

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005012055 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 17 februari 2005 werd de heer Jean-Marie Lepage, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van pl type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005012069 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik Op 2 maart 2005 werd de heer José Van Houdt, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend ma

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005200671 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 4/2005 van 12 januari 2005 Rolnummer 2908 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/03/2005 numac 2005200729 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2005 van 1 maart 2005 Rolnummer 2880 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 juni 2003 tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten Het Arbitra
^