B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005007066 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het inste type wet prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009186 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005007062 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2002 houdende de toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 februari 2005, wordt Mevr. Thoreau, Françoise, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 novem(...) Mevr. T type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontneming van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005, wordt aan de heer Campion, Jean-Louis J.J.G., personeelslid van he type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005022148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2005 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Bruyninckx, Freddy Johanna, eerste luitenant. De heer Depoorter, Peter, eer De heer Ghaye, Daniël type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. 10/01/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005027204 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 januari 2005 wordt de heer Adrien Capelle benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Bij koninklijk besluit van 20 januari 2005 worden de heren Rogier Doyen en Pierre Janzen benoemd tot Officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005027203 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest **** eretekens Bij koninklijk besluit van 20 januari 2005 wordt de **** Medaille 1 **** klasse verleend aan ***** en aan de heer **** ****. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2005 worden de volgen - de **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2004 pub. 16/03/2005 numac 2005200722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de ondernemingen Ahlstrom N.V., Gruppo Cordenons N.V., Kimberley-Clark N.V. en S.C.A. Hygiene Products N.V. die voor hun w type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de rapportering van afnamegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten en van productiegegevens door de exploitanten van hernieuwbare energie -installaties met warmteproductie, van warmtekracht- en van ze type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005027205 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 25 januari 2005 wordt de heer Jean-Baptiste Nicaise, eerste attaché, op 1 februari 2004 in ruste gesteld. Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 15 december 2003 waarbij de heer Jean-Ba Bij minis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 16/03/2005 numac 2005031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage in het huurgeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005027200 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het "Centre wallon de recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de samenstelling van de bevoegdheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het "Centre wallon de recherches agronomiques"

document

type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005200682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 februari 2005, dat uitwerking heeft met in 1. als type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005000622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Vervanging van leden Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 maart 2005, dat uitwe worden Mevrn Lin type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005020024 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 16 maart 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Interpellatie van de heer Denis Grimberghs (F) tot de heer Pascal Smet, lid v(...) - Mondelinge vraag van de heer Alain Daems (F) aan de heer Pascal Sme type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Directie Spoorvervoer. Aanduiding van de met controle en inspectie belaste personen van de N.M.B.S. Holding die waken over de naleving van de reglementering betreffende de spoorwegen Bij koninklijk beslui - de hee type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Directie Spoorvervoer. Intrekking van de mandaten van bepaalde personen van de N.M.B.S. Holding aangeduid door koninklijke besluiten van 2 juli 1999 en 8 oktober 2001 De mandaten van de hierna genoemde sta - de he type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005000621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Vervanging van leden Paritair Comité voor het gas- en elektriciteits-bedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 maart 2 worden de heren type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005000137 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Directeur-generaal van de Dienst Enquêtes. - Benoeming Het Vast Comité P heeft op 11 januari 2005 beslist het mandaat van de heer Henri Berkmoes, Directeur-generaal van de Dienst Enquêtes, te vernieuwen voor een termijn van vijf jaar die ingaat type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005020023 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 16 maart 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Regeling van de werkzaamheden. type document prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij konink Bij hetz

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005018022 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Gecorrigeerde tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde volgende errata goed : - Op 16 december 2004, erratum op de beslissing (B)041209-CDC-343/1 van 9 december 2004, betref(...) - Op 10 fe type erratum prom. 13/09/2004 pub. 16/03/2005 numac 2005200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de sector bakkerijen. Erratum type erratum prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005009200 bron federale overheidsdienst justitie Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst. - Verkiezing van de representatieve organen van de islamitische eredienst bij de Belgische overheid - 20 maart 2005 - Erratum van het verkiezingsreglement Aan het 1. Vervo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2005, dat uitwerki Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005012070 bron rechterlijke macht Arbeidsgerechten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 70 van 3 maart 2005, pagina 8569, in de Nederlandse tekst : in de plaats van « Vijf vacante betrekkingen van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Nijvel »,(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005029100 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunning. - Beslissing nr. 02/2005 van 16 februari 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.C.R. Gelet op

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005009160 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 12 oktober 2004, is ten verzoeke van

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005200746 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 56/2005 van 8 maart 2005 Rolnummer 2982 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 192bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals in Het Arbitra

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « Autorijschool Merelbeke b.v.b.a. », erkend onder het nr. 2357 is sedert 27 september 2004 gevestigd te 9820 Merel

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 16/03/2005 numac 2005003151 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Stad Bergen (vroeger Cuesmes) Een perceel grond gelegen
^