B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005009206 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 februari 2005 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 08/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de semafoondienst en van de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005 wordt aan de heer Debacker, Werner, op het einde van de maand maart 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005 wordt aan de heer Van Den Bossche, Daniel, op het einde van de maand april 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghe type koninklijk besluit prom. 07/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005200770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het eerste semester 2005, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2005 wordt aan de heer Dubois, Jean, op het einde van de maand april 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten type koninklijk besluit prom. 15/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005021040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1994 betreffende het administratief en geldelijk statuut dat toepasselijk is op de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005022271 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaa Het betreft type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type ministerieel besluit prom. 14/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,75 % - 28 september 2015 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005035343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005200783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 februari 1993 tot instelling van een "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" , zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005200786 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Vallée de Laclaireau" te Virton type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005200801 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005200817 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 18 februari 2005 in zake A. De Baene, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 3 maart 2005, heef « Schen

document

type document prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende artikel 29,

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005007079 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingsessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2005 Erratum. 2 In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, bladzijde 76254, in de Nederlandse tekst, moet de tekst van de paragraaf 2b worden vervangen door « b. De inschr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 februari 2005, dat uitwerking Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer René Somville De betrokken organisaties w De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005009227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy : 1; - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te : - Oudenaarde : 1; - Doornik : 1; - beambte bij de griffie v - secretaris bij he type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer Pascal Vandevyver De betrokk De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Jean Dubois De betrokken organisaties word De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Werner Debacker De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Roger Troonbeeckx De betrokken or De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Daniel Van Den Bossche De betrokken organ De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005009226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2005, bladzijde 12096, regel 35, is de vacante plaats van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aa type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005018034 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Oproeping van de kandidaten voor het ambt van ombudsman/-vrouw Om de kwaliteiten van de kandidaat-ombudsmannen te evalueren, zal de Kamer van volksvertegenwoordigers overgaan tot een nieuwe oproep tot kandidaten waarbij één multidisciplinair In uitvoe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005007082 bron ministerie van landsverdediging Werving « Transitiemaatregelen 2003-2007 » van kandidaat-hulpofficieren piloten/luchtverkeersleiders onder de beroepsonderofficieren van de landmacht houders van het brevet van piloot van het licht vliegwezen en onder de beroepsonderofficieren van In type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005007081 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - Wervingsessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2005. - Erratum. 2 In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, bladzijde 76251, in de Nederlandse tekst, moet de tekst van de paragraaf 2b worden verv « b. De i type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005007080 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren Wervingsessie van kandidaat-hulpofficieren in 2005 Erratum. 2 In het Belgisch Staatsblad nr. 392 van 9 november 2004, bladzijde 75495, in de Nederlandse tekst, moet de tekst van de paragraaf 2b word « b. De insc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005009225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2005 : - is de heer Genicot, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie; - is Mevr. Kohnen, C., advocaat, benoemd tot rechter - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 maart 2005, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne, de heer Simon, D., adjunct-griffier bij deze rechtbanken.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005200826 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 15 februari 2005 in zake de arbeidsauditeur tegen G. Ladang en de vennootschap naar Texaans recht NCH Belgium Inc., waarvan de exp « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 317e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2005 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbo 1. nieuw geregistreer

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 februari 2005 heeft de heer Dirk Boelens de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Oostenrijk te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005200804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Instituut Pasteur - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05809) Na deze se(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005200803 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05808) Na deze selectie word(...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/03/2005 numac 2005042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 200 Voor de raad
^