B.S. Index van de publicaties van 1 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005022294 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaats type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005021042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van officier gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 5407 van 2 maart 2005, wordt de kandidaat-**** van de uitzonderlijke werving ****. ****'****, aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007071 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5402 van 23 februari 2005, neemt kapitein-commandant Dendooven, M., van het korps van de logistiek, anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 26 maart 2000. V type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007064 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5385 van 15 februari 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsoffi Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007068 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstelling van een kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 5389 van 23 februari 2005, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-aanvullingsofficier Vilain, A., op 27 december 2004, aangesteld in de graad v type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 5411 van 2 maart 2005, wordt het **** in de ****, verleend aan generaal **** ****., voor « De uitzonderlijke verdiensten bewezen aan **** **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing. - Ontslag **** koninklijk besluit ****. 5408 van 2 maart 2005 : **** generaal ****. **** benoemd tot **** van het Militair Huis van de Koning, op 1 april 2005. Wordt luitenant-generaal ****. Va type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5392 van 23 februari 2005, wordt soldaat ****, ****., ontslagen van ****. (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005022293 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO » type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007072 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit nr. 5403 van 2 maart 2005, wordt luitenant S. Schram van het korps van de infanterie, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van de logistiek, op 1 m Voor v type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005007067 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van de Medaille van Verdienste ten gunste van de personeelsleden van defensie en van vreemde legers type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de type-functies in het niveau A

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005027300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de boekhoudrichtlijnen van het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » die toepasselijk zijn op de agentschappen voor sociale huisvesting

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Trianel Energie B.V. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 1998 houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap City Power

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005200873 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 wordt op 15 maart 2005 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen ver Bij b

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005027312 bron ministerie van het waalse gewest Belastingdienst Kijk- en Luistergeld. - Bericht Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, gewijzigd bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 maart 2003, inzonderheid op de artikelen 20, 21, 22, 23 en 30; Ge Gelet op d

erratum

type erratum prom. 27/05/2004 pub. 01/04/2005 numac 2005200860 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. - Errata type erratum prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2005 dient in de Franse tekst gelezen te worden op bladzijde 3627 dat de heer Gerdie Devos, geboren werd op « 31 december 1976 » i.p.v. « 31 december 2004 ».

beschikking

type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 m type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nummer 175 betreffende deeltijdwerk, aangenomen te Genève op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 81e zitting type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : het Aanvullende Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake de grensoverschrijdende samenwerking van territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt te Straatsburg op 9 novem type beschikking prom. 10/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het « International Plant Genetic Resources Institute », gedaan te Brussel op 15 oktober 2003

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 16 maart 2005 wordt de heer Vanhaeren, Stéphane, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Braine-l'Alleud, met ingang van 1 oktober 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 9 maart 2005 wordt de heer Boisdequin, Philippe, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines, met in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 5386 van 15 februari 2005, wordt luitenant-kolonel ingenieur van het militair materieel ****. ****, op 29 november 2004 benoemd in het ambt van hoofdofficier adjunct van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007063 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Ontheffing. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5383 van 15 februari 2005, wordt de professor Gobin Marc, lid van de Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut, op 1 januari 2005 uit zijn mandaa De prof

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - griffier bij het Hof van Cassatie : 1, vanaf 1 september 2005. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan Mevr. de Minister van Justit De kandida

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007076 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 5409 van 2 maart 2005 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, worden op 26 september 2004 benoemd in de In het korps van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2005 is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Charleroi, de heer Bierlaire, D., griffier bij het Hof van Cassatie. Dit besluit treedt in werking op de datum van de e Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005009243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is Mevr. Bonnet, C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel. Het beroep tot nie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2005, werd met ingang van 1 mei 2004, Mevr. Annelies Pots, geboren op 5 november 1976, in vast verband benoemd tot de graad van statisticus. Overeenkomstig de gecoö type benoemingen prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005007073 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5405 van 2 maart 2005, wordt de heer P. Verkoulen in vast verband tot industrieel ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2004. Bij koninklijk besluit nr. 54 Dit besluit treed type benoemingen prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005022270 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Benoeming van een geneesheer-inspecteur-generaal Bij besluit van het Algemeen Beheerscomité van 21 januari 2005 wordt de heer Jean-Paul Dercq, adviseur-generaal bij de FOD V Het bero

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005200878 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van adviseurs-experts bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer (rang 13A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Vervoer te Land) (CNG04814). Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het (...) De advis type bericht van selor prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005200876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van een directeur voor de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer (rang 16A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Vervoer te Land) (CNG04812). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het (...) De direc type bericht van selor prom. -- pub. 01/04/2005 numac 2005200877 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van een adjunct-directeur voor de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer (rang : 15A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Vervoer te Land) (CNG04813). - Erratum Deze selectie is reeds verschene(...) De adjun
^