B.S. Index van de publicaties van 5 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005009222 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk bes type wet prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005003212 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995, h(...) type wet prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005040201 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 januari 2005 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwingen van mandaten Bij koninklijk besluit van 17 maart 2005 wordt : vanaf 26 maart 2 als vertege type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005022276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen Statutenwijzigingen. - Goedkeuring Bij koninklijk besluit van 26 januari 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 13 oktober 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergaderin type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 17 maart 2005, wordt op zijn verzoek, aan de heer Boudewijn Baert, eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van het Beheersc Bij hetzelf type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan de heer Somville, René, op het einde van de maand april 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt werkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan de heer Troonbeeckx, Roger, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtban Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan de heer Vandevyver, Pascal, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005011156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 07/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en houdende uitvoering van artikel 234 van de programmawet van 9 juli 2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen type ministerieel besluit prom. 10/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005009238 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot verlenging van de wervingsreserves van de wervingsexamens van assessor sociale reïntegratie en assessor strafuitvoering bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type ministerieel besluit prom. 22/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005009237 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2005 bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, van de penitentiaire beambten en van de ver type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005022282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 maart 2005 wordt, met ingang van 1 november 2005, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Albrecht Van Brempt, die aanspraa(...) Bij hetzelfde besluit wordt d type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005022283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioneringen Bij ministerieel besluit van 25 mei 2004 wordt de heer Roland, Paul, tot 31 december 2004 in dienst gehouden in zijn functies van dierenarts-directeur. Bij hetzelfde besluit wordt met ingang van 1 januari 2005 eerv De betrokk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijk ontwikkelingsplan van Sint-Joost-ten-Node Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 februari 2005 keurt het gemeentelijk ontwikkelingsplan van Sint-Joost-ten-Node goed SINT-JOOST Ontwerp van h Advies van de ge

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005035354 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005035355 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200874 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van 12.380.180 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan voor de financiering van haar investeringsprogramma's

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0014 : Kroymans Corporation B.V./ Van Heck Investments B.V./Newco Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 29 maart 2005 on Volgens de type bericht prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005003206 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

document

type document prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005018040 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaardformulieren "Volledig schema" voor ondernemingen en "Verkort schema" voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 175, type document prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de voortbrenging van papier-pap, papier en karton Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 maart 2005, dat wordt de heer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een beroepsbekendheid wordt toegekend aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een beroepsbekendheid wordt toegekend aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200747 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/09/2004 pub. 05/04/2005 numac 2005200745 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200735 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een beroepsbekendheid wordt toegekend aan een personeelslid van een Hogeschool

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005042413 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum De hiernavolgende indexcijfers vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2005. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Verv Voor de raadpl type erratum prom. 07/09/2004 pub. 05/04/2005 numac 2005200732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 29/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005003210 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 24/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005003211 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen Tien openstaande plaatsen van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi. De betrokken organisaties wor De voordracht

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt een s(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen staan open vo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005009260 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Linden, M., wonende te Oostende, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge voor een Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005009259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is de heer Delens, Ph., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde Hij zal het burgerlijk ereteken dra

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005003209 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2004 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...) Brussel, 24 maart 2005. De Voorzitter, E. WYMEERSCH (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005095101 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 22 maart 20 De door

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun p(...) Opmerkingen en

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 05/04/2005 numac 2005015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 - Bekrachtiging door de Republiek Letland Op 2 maart 2005 werd bi(...) De nee
^